دیوان صوفی بخاری | d.-e sūfī-ye boxārī(شعر)

صوفی بخاری ، محمد صابر بن محمد یعقوب ، ق 13 قمری
sūfī boxārī, mohammad sāber ebn-e mohammad ya‘qūb (- 19c)


بزم ظهور | bazm-e zohūr(عرفان و تصوف)

صوفی بخاری ، محمد صابر بن محمد یعقوب ، ق 13 قمری
sūfī boxārī, mohammad sāber ebn-e mohammad ya‘qūb (- 19c)


اصطلاحات صوفیان | estelāhāt-e sūfīyān(عرفان و تصوف)

صوفی بخاری ، محمد صابر بن محمد یعقوب ، ق 13 قمری
sūfī boxārī, mohammad sāber ebn-e mohammad ya‘qūb (- 19c)


شلاق الجاهلین | šallāq-ol jāhelīn(عرفان و تصوف)

صوفی بخاری ، محمد صابر بن محمد یعقوب ، ق 13 قمری
sūfī boxārī, mohammad sāber ebn-e mohammad ya‘qūb (- 19c)


تذکره الفقهاء | tazkerat-ol foqahā’(عرفان و تصوف ، تراجم)

صوفی بخاری ، محمد صابر بن محمد یعقوب ، ق 13 قمری
sūfī boxārī, mohammad sāber ebn-e mohammad ya‘qūb (- 19c)


مشتاق الطالبین | moštāq-ot tālebīn(عرفان و تصوف)

صوفی بخاری ، محمد صابر بن محمد یعقوب ، ق 13 قمری
sūfī boxārī, mohammad sāber ebn-e mohammad ya‘qūb (- 19c)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۱۲۵۰ﻕ ﺩﺭ ﺳﻴﺮ ﻭ ﺳﻠﻮﻙ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﺕ ﺳﺎﻟﻚ ﻛﻪ ﻫﻔﺖ ﺍﺳﺖ (ﻫﻤﺎﻥ ﻫﻔﺖ ﻣﻘﺎﻡ ﺳﺎﻟﻚ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻼﻕ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻦ ﺧﻮﺩ ﮔ?

دیوان ادیب صابر ترمذی | d.-e adīb-e sāber-e termezī(شعر)

ادیب صابر، صابر بن اسماعیل ، - 542 ؟ قمری
adīb-e sāber, sāber ebn-e esmā‘īl ( - 1148)


شرح فصوص الحکم | š.-u fuṣūṣ-il ḥikam(عرفان و تصوف)

حاتمی صوفی ، مویدالدین محمد، - 700 ؟ قمری
hātamī sūfī, mo’ayyad-od-dīn mohammad (- 1301)


عمل الاشکال المتساویه الاضلاع | ‘amal-ul aškal-il mutasāwīyat-il aḍlā‘(هندسه)

صوفی ، عبدالرحمن بن عمر، 291 - 376 قمری
sūfī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ‘omar (905 - 987)


صور الکواکب الثمانیه و الاربعین | ṣuwar-ul kawākib-iṯ ṯamānīya wa-l arba‘īn(هیئت)

صوفی ، عبدالرحمن بن عمر، 291 - 376 قمری
sūfī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ‘omar (905 - 987)