روضه الاسرار | rawzat-ol asrār(شعر)

سروش ، محمد علی بن قنبر علی ، 1238 - 1285 قمری
sorūš, mohammad ‘alī ebn-e qanbar ‘alī (1823 - 1869)


روضه الاسرار | rawzat-ol asrār(شعر)

سروش ، محمد علی بن قنبر علی ، 1238 - 1285 قمری
sorūš, mohammad ‘alī ebn-e qanbar ‘alī (1823 - 1869)


روضه الاسرار | rawzat-ol asrār(شعر)

سروش ، محمد علی بن قنبر علی ، 1238 - 1285 قمری
sorūš, mohammad ‘alī ebn-e qanbar ‘alī (1823 - 1869)


قسطاس المقادیر فی مقیاس المعاییر | qistās-ul maqādīr fī miqyās-il ma‘āyīyr(فقه)

زنجانی ، محمد حسن بن قنبر علی ، 1256ق 14 قمری
zanjānī, mohammad hasan ebn-e qanbar ‘alī (1840- 20c)


قسطاس المقادیر فی مقیاس المعاییر | qistās-ul maqādīr fī miqyās-il ma‘āyīyr(فقه)

زنجانی ، محمد حسن بن قنبر علی ، 1256ق 14 قمری
zanjānī, mohammad hasan ebn-e qanbar ‘alī (1840- 20c)


خلاصه الاحکام | xolāsat-ol ahkām(فقه)

صبا، فتحعلی بن محمد، - 1238 قمری
sabā, fath-‘alī ebn-e mohammad (- 1823)


خداوند نامه | xodāvand-nāme(تاریخ معصومین)

؟ صبا، فتحعلی بن محمد، - 1238 قمری
sabā, fath-‘alī ebn-e mohammad (- 1823)


تسطیح (رساله در) | tastīh (r. dar)(هندسه)

مهندس ، محمد شریف ، - 1285 قمری
mohandes, mohammad šarīf ( - 1869)


قلعه سازی | qal‘e sāzī(متفرقه)

مهندس ، محمد شریف ، - 1285 قمری
mohandes, mohammad šarīf(- 1869)


خزائن الاصول | xazā’in-ul usūl(اصول فقه)

دربندی ، آقا بن عابد، - 1285 ؟ قمری
darbandī, āqā ben ‘ābed (- 1869)