سرور الخاطر (ترجمه ) | sorūr-ol xāter (t.)(فقه)

واعظ تبریزی ، محمد علی ، ق 13 قمری
vā‘ez-e tabrīzī، mohammad ‘alī (- 19c)


سرور المجاورین = مختار نامه | sorūr-ol mojāverīn = moxtār-nāme(داستان)

شیرازی ، رضا علی بن عبدالغفور، ق 13 قمری
Šīrāzī, rezā ‘alī ebn-e ‘abd-ol-qafūr (- 19c)


سرور الشیعه | sorūr-oš šī‘a(فضایل و مناقب)

حسینی ، محمد صالح بن عبدالفتاح ، ق 13 قمری
hoseynī, mohammad sāleh ebn-e ‘abd-ol-fattāh (- 19c)


سرورالمومنین = مختارنامه | sorūr-ol mo’menīn = moxtār-nāme(تاریخ)

نائینی ، محمد هادی بن ابو الحسن ، - 1265 ؟ قمری
nā’īnī, mohammad hādī ebn-e abo-l-hasan (- 1849)


سرور العباد | sorūr-ol ‘ebād(فقه)

انصاری ، مرتضی بن محمد امین ، 1214 - 1281 قمری
ansārī, morteza ebn-e mohammad amīn (1800 - 1865)


سرورالمومنین = مختارنامه | sorūr-ol mo’menīn = moxtār-nāme(تاریخ)

نائینی ، محمد هادی بن ابو الحسن ، - 1265 ؟ قمری
nā’īnī, mohammad hādī ebn-e abo-l-hasan (- 1849)


سرور العباد | sorūr-ol ‘ebād(فقه)

انصاری ، مرتضی بن محمد امین ، 1214 - 1281 قمری
ansārī, morteza ebn-e mohammad amīn (1800 - 1865)


سرور الناظرین فی معارف اصول الدین | sorūr-on nāzerīn fī ma‘āref-e osūl-ed-dīn(کلام و اعتقادات)

دیوان بیگی ، عبدالوهاب بن محمد جواد، ق 14 قمری
dīvān beygī, ‘abd-ol-vahhāb ebn-e mohammad javād (- 20c)


سرور الشیعه | sorūr-oš šī‘a(فضایل و مناقب)

مجلسی ، محمد تقی بن محمد باقر، ق 12 قمری
majlesī, mohammad taqī ebn-e mohammad bāqer (- 18c)


سرور الشیعه | sorūr-oš šī‘a(فضایل و مناقب)

مجلسی ، محمد تقی بن محمد باقر، ق 12 قمری
majlesī, mohammad taqī ebn-e mohammad bāqer(-18c)