دیوان شعاعی قاجار | d.-e šo‘ā‘ī qājār(شعر)

شعاعی قاجار، محمد حسین بن محمد باقر، ق 14 قمری
šo‘ā‘ī qājār, mohammad hoseyn ebn-e mohammad bāqer (- 20c)


دیوان خاقان قاجار | d.-e xāqān-e qājār(شعر)

فتحعلی شاه قاجار، شاه ایران ، 1185 - 1250 قمری
fath-‘alī-šāh-e qājār, šāh-e īrān (1772 - 1835)


دیوان دولت قاجار | d.-e dowlat qājār(شعر)

دولت قاجار، محمدعلی بن فتحعلی ،1203 - 1237قمری
dowlat qājār, mohammad ‘alī ebn-e fath-‘alī (1789 - 1822)


کو اوادیس (به کجا می روی ؟) | kū ovādīs (be kojā mīravī?)(داستان)

قاجار، حسینعلی بن ناصرالدین شاه ، ق 14 قمری
Qājār, hoseyn-‘alī ebn-e nāser-od-dīn šāh(- 20c)


مفتاح البیان | meftāh-ol bayān(اخلاق)

قاجار، علی بن موسی ، ق 14 قمری
qājār, ‘alī ebn-e mūsā(- 20c)


راه روشن | rāh-e rowšan(اخلاق)

قاجار، فخر الملوک بنت ابوالحسن ، ق 14 قمری
qājār, faxr-ol-molūk bent-e ab-ol-hasan (- 20c)


وسیله النجاه | wasīlat-un najāt(فقه)

سلطان محمد میرزا قاجار، 1227؟ - 1292 ؟ قمری
soltān mohammad mīrzā qājār (1812 - 1875)


برفون دولاژنس | berfon dolāžens(طبیعیات)

علی بخش میرزا قاجار، 1254 قمری
‘alī baxš mīrzā qājār (1838 -)


تذکره الاخوان | taḏkirat-ul ixwān(کلام و اعتقادات)

سلیمان میرزا قاجار، ق 13 قمری
soleymān mīrzā qājār (- 19c)


شرح خلاصه الحساب | š.-u xolāsat-il-ḥisāb(ریاضیات)

یزدی ، محمد باقر بن محمد حسین بن محمد باقر، ق 12 قمری
yazdī, mohammad bāqer ebn-e mohammad hoseyn ebn-e mohammad bāqer (- 18c)