دیوان مصطفی شیرازی | d.-e mostafā šīrāzī(شعر)

شیرازی ، مصطفی ، ق 14 قمری
šīrāzī, mostafā (- 20c)


حق المعانی | haqq-ol ma‘ānī(کلام و اعتقادات)

شیرازی ، مصطفی ، ق 14 قمری
šīrāzī, mostafā ( - 20c)


دیوان صدرای شیرازی | d.-e sadrā-ye šīrāzī(شعر)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)


الاصول العملیه | al-uṣūl-ul-‘amalīyya(اصول فقه)

احمد بن مصطفی ، قمری
ahmad ebn-e mostafā


الاربعون حدیثا | al-arba‘ūn-a ḥadīṯā(شرح حدیث)

کوتاهیه ای ، علی بن مصطفی ، ق 13 قمری
kūtāhīyeīī، ‘alī-ye-bn-e mostafā ( - 19c)


حاشیه الصافی | ḥāšīyat-uṣ ṣāfī(کلام و اعتقادات)

احمد بن مصطفی
ahmad ebn-e mostafā


دیوان راز شیرازی ذهبی | d.-e rāz-e šīrāzī-ye zahabī(شعر)

میرزا بابا شیرازی ، ابوالقاسم بن عبدالنبی ، 1212؟ - 1286 قمری
mīrzā bābā šīrāzī, ab-ol-qāsem ebn-e ‘abd-on-nabī (1798 - 1870)


دیوان راز شیرازی ذهبی | d.-e rāz-e šīrāzī-ye zahabī(شعر)

میرزا بابا شیرازی ، ابوالقاسم بن عبدالنبی ، 1212؟ - 1286 قمری
mīrzā bābā šīrāzī, ab-ol-qāsem ebn-e ‘abd-on-nabī (1798 - 1870)


زبده التعریفات | zubdat-ut ta‘rīfāt(ادبیات)

رشدی ، محمد بن مصطفی
rošdī, mohammad ebn-e mostafā


قرائت عاصم | qerā’at-e ‘āsem(تجوید)

ملا مصطفی ، - 1279 قمری
mollā mostafā ( - 1863)