الحدود | al-ḥudūd(منطق)

شیرازی ، ابی اسحق
šīrāzī, abī eshāq


عین التوحید | ‘ayn-ut tawḥīd(فلسفه)

فردوسی ، حسن بن اسحاق
ferdowsī, hasan ebn-e eshāq


شرح شواهد ضوء الدره | š.-u šawāhid-i ḍaw’-id durra(ادبیات)

کمال بن علی بن اسحاق
kamāl ebn-e ‘alī ebn-e eshāq


حساب | hesāb(ریاضیات)

بیدگلی ، حسین بن اسحاق
bīdgolī, hoseyn ebn-e eshāq


المعقولات الثانیه | al-ma‘qūlāt-uṯṯānīya(منطق)

ملا ابواسحاق ، علامه
mollā ābū-eshāq, ‘allāme


دیوان صدرای شیرازی | d.-e sadrā-ye šīrāzī(شعر)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)


اصلاح المنطق | iṣlāḥ-ul-manṭiq(لغت)

ابن سکیت ، یعقوب بن اسحاق ، 186 - 246 ؟ قمری
ebn-e sekkīt, ya‘qūb ebn-e eshāq (803-861)


الوافیه فی شرح ابیات الکافیه | al-wāfīya fī š.-i abyāt-il kāfīya(ادبیات)

کمال بن علی بن اسحاق
kamāl ebn-e ‘alī ebn-e eshāq


الامالی | al-amālī(حدیث)

ابن منده ، محمد بن اسحاق ، 310 - 395 قمری
ebn-o manda, mohammad ebn-e eshāq (923-1006)


دیوان راز شیرازی ذهبی | d.-e rāz-e šīrāzī-ye zahabī(شعر)

میرزا بابا شیرازی ، ابوالقاسم بن عبدالنبی ، 1212؟ - 1286 قمری
mīrzā bābā šīrāzī, ab-ol-qāsem ebn-e ‘abd-on-nabī (1798 - 1870)