دیوان شکر | d.-e šekar(شعر)

شکر، عبدالحسین بن احمد
šekar, ‘abd-ol-hoseyn ebn-e ahmad


اصل اللغه عند الانسان القدیم | aṣl-ul luġa ‘ind-al insān-il qadīm(لغت)

کاظم بن محمد علی شکر
kāzem ebn-e mohammad ‘alī šekar


شیر و شکر | šīr va šekar(شعر)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


شیر و شکر | šīr va šekar(شعر)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


شیر و شکر | šīr va šekar(شعر)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


شیر و شکر | šīr va šekar(شعر)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


شیر و شکر | šīr va šekar(شعر)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


دستور ساخت قند و شکر | dastūr-e sāxt-e qand va šekar(صنعت)

ریشارخان ، یوسف ، 1868 - 1935 میلادی
rīšārxān, yūsof (1868 - 1935)