سیر حکمت در اروپا | seyr-e hekmat dar orūpā(فلسفه)

فروغی ، محمد علی ، 1254 - 1321 شمسی
forūqī, mohammad ‘alī (1875 - 1942)


سیر و سلوک = ترجمه سیر و سلوک رشتی = دلیل ) | seyr va solūk (3) = t.ye seyr va solūk-e raštī = dalīl-ol- motahayyerīn(جلد 18 المتحیرین)

خسروشاهی ، حسین بن علی ، ق 13 قمری
xosrošāhī, hoseyn ebn-e ‘alī (- 19c)


الدرر الصافیه و الحکمه الشافیه = دره صافیه و حکمت شافیه = الدرر الصافیه فی ترجمه بعض الکلمات القصار لامیرالمومنین | ad-dorar-os sāfīya va hekmat-oš šāfīya = dorre-ye sāfīye va hekmat-e šāfīye(حدیث)

هزارجریبی ، محمدکاظم بن محمدشفیع ، - 1234؟قمری
hezār-jarībī, mohammad kāzem ebn-e mohammad šafī‘ (- 1819)


تاریخ معاصر اروپا | tārīx-e mo‘āser-e orūpā(تاریخ جهان)تاریخ اروپای حاضر | tārīx-e orūpā-ye hāzer(تاریخ)تاریخ اروپا و روسیه | tārīx-e orūpā va rūsīye(تاریخ)تاریخ تمدن جدید اروپا و ایران | tārīx-e tamaddon-e jadīd-e orūpā va īrān(تاریخ)تاریخ اروپا | tārīx-e orūpā(تاریخ)حکمت حیوان | hekmat-e heyvān(طب)حکمت و غیره | hekmat va qeyre(پاسخ پرسشها)