صراط الحق | serāt-ol haqq(عرفان و تصوف)

کاشف دزفولی ، صدرالدین بن محمد باقر، 1174 - 1258 قمری
kāšef-e dezfūlī, sadr-od-dīn ebn-e mohammad bāqer (1761 - 1842)


صراط الحق | serāt-ol haqq(فلسفه)

بروجردی ، محمد حسین بن محمد معصوم ، ق 13 قمری
borūjerdī, mohammad hoseyn ebn-e mohammad ma‘sūm (- 19c)


اصول الحدیث | osūl-ol-hadīs(درایه)

عبدالحق دهلوی ، عبدالحق بن سیف الدین ، 958 - 1052 قمری
‘abd-ol-haqq-e dehlavī, ‘abd-ol-haqq ebn-e sayf-od-dīn (1551-1643)


صراط المسترشدین | serāt-ol mostaršedīn(فقه)

حسینی طارمی ، محمد بن ابی القاسم ، - 1269 قمری
hoseynī tāromī, mohammad ebn-e ab-el-qāsem (- 1853)


حق الیقین = مرآت الحق و الیقین | haqq-ol yaqīn = mer’āt-ol haqq va-l yaqīn(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


حق الیقین = مرآت الحق و الیقین | haqq-ol yaqīn = mer’āt-ol haqq va-l yaqīn(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


صراط النجاه | serāt-on najāt(فقه)

انصاری ، مرتضی بن محمد امین ، 1214 - 1281 قمری
ansārī, morteza ebn-e mohammad amīn (1800 - 1865)


صراطیه = صراط المستقیم و طریق الضالین | serātīye = serāt-ol mostaqīm va tarīq-oz zāllīn(امامت)

قیری شیرازی ، محمد بن اسماعیل ، ق 13 قمری
qīrī šīrāzī, mohammad ebn-e esmā‘īl (- 19c)


اثبات الحق = ترجمه احقاق الحق | iṯbāt-ul ḥaqq = t.-u iḥqāq-il ḥaqq(کلام و اعتقادات)

شریف نائینی ، محمد بن محمد هادی ، - 1305 قمری
šarīf-e nā‘īīnī, mohammad ebn-e mohammad hādī ( - 1888)


حق الیقین فی معرفه رب العالمین = حق الیقین فی معرفه االله و العوالم | haqq-ol yaqīn fī ma‘refat-e rabb-el ‘ālamīn = haqq-ol yaqīn fī ma‘refat-el lāh va-l ‘avālem(عرفان و تصوف)

شبستری ، محمود بن عبدالکریم ، 687 - 720 ؟ قمری
Šabestarī, mahmūd ebn-e ‘abd-ol-karīm (1289 - 1321)