حرز الامانی و وجه التهانی = قصیده الشاطبیه | ḥirz-ul amānī wa wajh-ut tahānī = qaṣīdat-uš šāṭibīyya(شعر، تجوید)

شاطبی ، قاسم بن فیره ، 538 - 590 قمری
šātebī, qāsem ebn-e fīre (1144 - 1195)


حرز الامانی و وجه التهانی = قصیده الشاطبیه | ḥirz-ul amānī wa wajh-ut tahānī = qaṣīdat-uš šāṭibīyya(شعر، تجوید)

شاطبی ، قاسم بن فیره ، 538 - 590 قمری
šātebī, qāsem ebn-e fīre (1144 - 1195)


حرز الامانی و وجه التهانی = قصیده الشاطبیه | ḥirz-ul amānī wa wajh-ut tahānī = qaṣīdat-uš šāṭibīyya(شعر، تجوید)

شاطبی ، قاسم بن فیره ، 538 - 590 قمری
šātebī, qāsem ebn-e fīre (1144 - 1195)


حرز الامانی و وجه التهانی = قصیده الشاطبیه | ḥirz-ul amānī wa wajh-ut tahānī = qaṣīdat-uš šāṭibīyya(شعر، تجوید)

شاطبی ، قاسم بن فیره ، 538 - 590 قمری
šātebī, qāsem ebn-e fīre (1144 - 1195)


حرز الامانی و وجه التهانی = قصیده الشاطبیه | ḥirz-ul amānī wa wajh-ut tahānī = qaṣīdat-uš šāṭibīyya(شعر، تجوید)

شاطبی ، قاسم بن فیره ، 538 - 590 قمری
šātebī, qāsem ebn-e fīre (1144 - 1195)


عقیله اتراب القصائد فی اسنی المقاصد = شاطبیه رائیه | ‘aqīlat-u atrāb-il qaṣā’d fī asna-l maqāṣid = šāṭibīyyat- u rā’īya(تجوید)

شاطبی ، قاسم بن فیره ، 538 - 590 قمری
šātebī, qāsem ebn-e fīre (1144 - 1195)


یوسف و زلیخا | yūsof va zolayxā(شعر)

آذر بیگدلی ، لطفعلی بن آقا خان ، 1134 - 1195 قمری
āzar-e bīgdelī, lotf-‘alī ebn-e āqā-xān (1722 - 1781)


آتشکده آذر | ātaškade-ye āzar(تراجم)

آذر بیگدلی ، لطفعلی بن آقا خان ، 1134 - 1195 ق
āzar-e bīgdelī, lotf-‘alī e-bn-e āqā xān (1721-1780)


آتشکده آذر | ātaškade-ye āzar(تراجم)

آذر بیگدلی ، لطفعلی بن آقا خان ، 1134 - 1195 ق
āzar-e bīgdelī, lotf-‘alī e-bn-e āqā xān (1721-1780)


آتشکده آذر | ātaškade-ye āzar(تراجم)

آذر بیگدلی ، لطفعلی بن آقا خان ، 1134 - 1195 ق
āzar-e bīgdelī, lotf-‘alī e-bn-e āqā xān (1721-1780)