دفع شبهات واهیه | daf‘-e šobahāt-e vāhīye(کلام و اعتقادات)

شریعتمدار، محمد، ق 13 قمری
šarī‘atmadār, mohammad (- 19c)


مظاهر الاثار | maẓāhir-ul āṯār(رجال)

شریعتمدار، محمد حسن بن جعفر، 1249 - 1318 قمری
šarī‘atmadār, mohammad hasan ebn-e ja‘far (1834 - 1901)


دو یادداشت از محمد حسین بن مصطفی همدانی و محمد صادق بن محمد تقی حسینی | do yāddāšt az mohammad hoseyn ebn-e mostafā hamadānī va mohammad sādeq ebn-e mohammad taqī- ye hoseynī(متفرقه)هدیه القاصر الی مولاه محمد الباقر | hedyat-ol qāser elā mawlāh mohammad-il bāqer(تاریخ معصومین)

مدرس یزدی ، محمد علی بن محمد، 1193 - 1265 قمری
modarres-e yazdī, mohammad ‘alī ebn-e mohammad (1779 - 1849)


برهانیه جلیله فی تفضیل آل محمد علی جمیع البریه | borhānīyat-on jalīla fī tafzīl-e āl-e mohammad ‘alā jamī‘-el barīyya(کلام و اعتقادات)

هزار جریبی ، محمد کاظم بن محمد شفیع ، - 1234؟ قمری
hezār-jarībī, mohammad kāzem ebn-e mohammad šafī‘ (- 1819)


شرح خلاصه الحساب | š.-u xolāsat-il-ḥisāb(ریاضیات)

یزدی ، محمد باقر بن محمد حسین بن محمد باقر، ق 12 قمری
yazdī, mohammad bāqer ebn-e mohammad hoseyn ebn-e mohammad bāqer (- 18c)


شرح خلاصه الحساب | š.-u xolāsat-il-ḥisāb(ریاضیات)

یزدی ، محمد باقر بن محمد حسین بن محمد باقر، ق 12 قمری
yazdī, mohammad bāqer ebn-e mohammad hoseyn ebn-e mohammad bāqer (- 18c)


تذکره الواعظین | tazkerat-ol vā‘ezīn dorūdī, mohammad ebn-e mohammad ‘alī (- 20c)(اخلاق)دعا | do‘ā(دعا)

هزار جریبی ، محمد ابراهیم بن نورمحمد، ق 12 قمری
hezār-jarībī, mohammad ebrāhīm ebn-e nūr- mohammad (- 18c)


فروع دین اسلام | forū‘-e dīn-e eslām(فقه)

نائینی ، محمد حسین بن عبدالمحمد، ق 13 قمری
nā’īnī, mohammad hoseyn ebn-e ‘abd-ol-mohammad (- 19c)