صرف اللسان = صرف فارسی منظوم و منثور = صرف | sarf-ol lesān = sarf-e fārsī-ye manzūm va mansūr = sarf(صرف)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad (1415 - 1493)


غره الصرف فی علم الصرف | ġurrat-uṣ ṣarf fī ‘ilm-iṣ ṣarf(صرف)

انصاری تبریزی ، علینقی بن محمد رضا، ق 14 قمری
ansārī tabrīzī, ‘alī-naqī ebn-e mohammad rezā (- 20c)


صرف | sarf(صرف)صرف | sarf(صرف)شرح صرف میر | š.-e sarf-e mīr(صرف)الصرف | aṣ-ṣarf(صرف)حاشیه صرف میر | hāšīye-ye sarf-e mīr(صرف)التصریف = صرف میر (ترجمه ) | at-taṣrīf = sarf-e mīr (t.)(صرف)حاشیه الصرف | ḥāšīyat-uṣ ṣarf(صرف)صرف | sarf(صرف)

؟ ابوطالب اصفهانی ، - 1237 قمری
abū-tāleb-e esfahānī (- 1822)