دیوان ساقی خویی | d.-e sāqī-ye xū’ī(شعر)

ساقی خوئی ، ق 13 قمری
sāqī xū’ī ( - 19c)


ساقی نامه | sāqī-nāme(شعر)

رضی الدین ارتیمانی ، ق 11 قمری
razī-od-dīn ārtīmānī (- 17c)


ساقی نامه | sāqī-nāme(شعر)

ظهوری ترشیزی ، نورالدین محمد، - 1026 ؟ قمری
zohūrī toršīzī, nūr-od-dīn mohammad (- 1617)


ساقی نامه | sāqī-nāme(شعر)

ظهوری ترشیزی ، نورالدین محمد، - 1026 ؟ قمری
zohūrī toršīzī, nūr-od-dīn mohammad (- 1617)


ساقی نامه | sāqī-nāme(شعر)

محمد حسین میرزا امیر آخور، ق 13 قمری
mohammad hoseyn mīrzā amīr āxor (- 19c)