یادنامه سنجری | yād-nāme-ye sanjarī(طب)

سنجری ، مسعود بن محمد، ق 9 قمری
sanjarī, mas‘ūd ebn-e mohammad (- 15c)


یادنامه سنجری | yād-nāme-ye sanjarī(طب)

سنجری ، مسعود بن محمد، ق 9 قمری
sanjarī, mas‘ūd ebn-e mohammad (- 15c)


حقایق اسرار الطب = الحدود | ḥaqāyiq-u asrār-iṭ ṭibb = al-ḥudūd(طب)

سنجری ، مسعود بن محمد، ق 9 قمری
sanjarī, mas‘ūd ebn-e mohammad ( - 15c)


حقایق اسرار الطب = الحدود | ḥaqāyiq-u asrār-iṭ ṭibb = al-ḥudūd(طب)

سنجری ، مسعود بن محمد، ق 9 قمری
sanjarī, mas‘ūd ebn-e mohammad ( - 15c)


الزیج السنجری = المعتبر السنجری | az-zīj-us-sanjarī = al-mu‘tabar-us-sanjarī(هیئت)

خازنی ، عبدالرحمن ، ق 6 قمری
xāzenī, ‘abd-or-rahmān (- 12c)


دیوان مسعود سعد سلمان | d.-e mas‘ūd-e sa‘d-e salmān(شعر)

مسعود سعد سلمان ، 438؟ - 515 قمری
mas‘ūd-e sa‘d-e salmān (1047 - 1122)


دیوان مسعود سعد سلمان | d.-e mas‘ūd-e sa‘d-e salmān(شعر)

مسعود سعد سلمان ، 438؟ - 515 قمری
mas‘ūd-e sa‘d-e salmān (1047 - 1122)


بیخ چینی | bīx-e čīnī(طب)

مسعود بن عبداالله
mas‘ūd ebn-e ‘abd-ol-lāh


شرح دیباجه شرح التصریف | š.-u dībājat-i š.-it-taṣrīf(صرف)

مسعود بن عرب
mas‘ūd ebn-e ‘arab


آثار علوی | āsār-e ‘olvī(طبیعیات)

مسعودی غزنوی ، محمد بن مسعود، ق 6 ق
mas‘ūdī qaznavī, mohammad ebn-e mas‘ūd (12C)