کنز الرموز | kanz-or romūz(شعر)

سنایی ، مجدود بن آدم ، 473؟ - 525 ؟ قمری
sanāyī, majdūd ebn-e ādam (1081 - 1132)


دیوان سنائی | d.-e sanā’ī(شعر)

سنایی ، مجدود بن آدم ، 473؟ - 525 ؟ قمری
sanāyī, majdūd ebn-e ādam (1081 - 1132)


دیوان سنائی | d.-e sanā’ī(شعر)

سنایی ، مجدود بن آدم ، 473؟ - 525 ؟ قمری
sanāyī, majdūd ebn-e ādam (1081 - 1132)


دیوان سنائی | d.-e sanā’ī(شعر)

سنایی ، مجدود بن آدم ، 473؟ - 525 ؟ قمری
sanāyī, majdūd ebn-e ādam (1081 - 1132)


کارنامه بلخ = مرصاد العباد | kārnāme-ye balx = mersād-ol ‘ebād(شعر)

سنایی ، مجدود بن آدم ، 473؟ - 525 ؟ قمری
sanāyī, majdūd-e-bn-e ādam (1081 - 1132)


حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه = فخری نامه | hadīqat-ol haqīqat va šarī‘at-ot tarīqa = faxrī-nāme(شعر)

سنایی ، مجدود بن آدم ، 473؟ - 525 ؟ قمری
sanāyī، majdūd ebn-e ādam (1081 - 1132)


حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه = فخری نامه | hadīqat-ol haqīqat va šarī‘at-ot tarīqa = faxrī-nāme(شعر)

سنایی ، مجدود بن آدم ، 473؟ - 525 ؟ قمری
sanāyī، majdūd ebn-e ādam (1081 - 1132)


حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه = فخری نامه | hadīqat-ol haqīqat va šarī‘at-ot tarīqa = faxrī-nāme(شعر)

سنایی ، مجدود بن آدم ، 473؟ - 525 ؟ قمری
sanāyī، majdūd ebn-e ādam (1081 - 1132)


الهی نامه = منتخب حدیقه الحقیقه = گزیده حدیقه الحقیقه = لطیفه العرفان = نغز مغز | elāhī-nāme = montaxab-e hadīqat-ol haqīqa = gz.-ye hadīqat-ol haqīqa = latīfat-ol ‘erfān = naqz-e maqz(شعر)

سنایی ، مجدود بن آدم ، 473؟ - 525 ؟ قمری
(1081-1132)


الهی نامه = منتخب حدیقه الحقیقه = گزیده حدیقه الحقیقه = لطیفه العرفان = نغز مغز | elāhī-nāme = montaxab-e hadīqat-ol haqīqa = gz.-ye hadīqat-ol haqīqa = latīfat-ol ‘erfān = naqz-e maqz(شعر)

سنایی ، مجدود بن آدم ، 473؟ - 525 ؟ قمری
(1081-1132)