شمس الحقیقه | šams-ul ḥaqīqa(عرفان و تصوف)

ذهبی زنجانی ، عبدالکریم بن محمد علی ، - 1299 قمری
zahabī zanjānī, ‘abd-ol-karīm ebn-e mohammad ‘alī (- 1882)


مرآه الحق و مشکاه الحقیقه = مشکاه الحقیقه | mer’āt-ol haqq va meškāt-ol haqīqa = meškāt-ol haqīqa(عرفان و تصوف)

صمدعلی شاه ، محمد تقی بن عبد الکریم ، 1268ق 14 قمری
samad‘alī šāh, mohammad taqī ebn-e ‘abd-ol-karīm (1852 - 20c)


الهی نامه = منتخب حدیقه الحقیقه = گزیده حدیقه الحقیقه = لطیفه العرفان = نغز مغز | elāhī-nāme = montaxab-e hadīqat-ol haqīqa = gz.-ye hadīqat-ol haqīqa = latīfat-ol ‘erfān = naqz-e maqz(شعر)

سنایی ، مجدود بن آدم ، 473؟ - 525 ؟ قمری
(1081-1132)


الهی نامه = منتخب حدیقه الحقیقه = گزیده حدیقه الحقیقه = لطیفه العرفان = نغز مغز | elāhī-nāme = montaxab-e hadīqat-ol haqīqa = gz.-ye hadīqat-ol haqīqa = latīfat-ol ‘erfān = naqz-e maqz(شعر)

سنایی ، مجدود بن آدم ، 473؟ - 525 ؟ قمری
(1081-1132)


کلیات شمس = دیوان شمس تبریزی = شمس الحقایق = دیوان مولوی بلخی | kollīyāt-e šams = d.-e šams-e tabrīzī = šams-ol haqāyeq = d.-e mowlavī balxī(شعر)

مولوی ، جلال الدین محمد بن محمد، 604 - 672 قمری
mowlavī, jalāl-od-dīn mohammad ebn-e mohammad (1208 - 1274)


کلیات شمس = دیوان شمس تبریزی = شمس الحقایق = دیوان مولوی بلخی | kollīyāt-e šams = d.-e šams-e tabrīzī = šams-ol haqāyeq = d.-e mowlavī balxī(شعر)

مولوی ، جلال الدین محمد بن محمد، 604 - 672 قمری
mowlavī, jalāl-od-dīn mohammad ebn-e mohammad (1208 - 1274)


شمس الضحی | šams-uḍ ḍuḥā(شعر، تاریخ معصومین)

فقیر دهلوی ، میرشمس الدین ، 1115 - 1183 قمری
faqīr-e dehlavī, mīr-šams-od-dīn (1704 - 1770)


شمس الهدایه و قالع الضلاله | šams-ul hidāya wa qāli‘-uḍ ḍalāla(کلام و اعتقادات)

خان ملاخان ، شمس الدین محمد بن ابراهیم ، ق 13 قمری
xān mollā-xān, šams-od-dīn mohammad ebn-e ebrāhīm (- 19c)


شمس المعارف و لطایف العوارف = شمس المعارف الکبری | šams-ul ma‘ārif wa laṭāyif-ul ‘awārif = šams-ul ma‘ārif-ul kubrā(علوم قرآن ، علوم غریبه ، دعا)

بونی ، احمد بن علی ، - 622 قمری
būnī, ahmad ebn-e ‘alī (- 1226)


شمس المعارف و لطایف العوارف = شمس المعارف الکبری | šams-ul ma‘ārif wa laṭāyif-ul ‘awārif = šams-ul ma‘ārif-ul kubrā(علوم قرآن ، علوم غریبه ، دعا)

بونی ، احمد بن علی ، - 622 قمری
būnī, ahmad ebn-e ‘alī (- 1226)