نفائس الفنون فی عرایس العیون | nafā’es-ol fonūn fī ‘arāyes-el ‘oyūn(چند دانشی)

شمس الدین آملی ، محمد بن محمود، - 753 ؟ قمری
šams-o-dīn-e āmolī,mohammad ebn-e mahmūd(- 1353)


نفائس الفنون فی عرایس العیون | nafā’es-ol fonūn fī ‘arāyes-el ‘oyūn(چند دانشی)

شمس الدین آملی ، محمد بن محمود، - 753 ؟ قمری
šams-o-dīn-e āmolī,mohammad ebn-e mahmūd(- 1353)


سپاس نامه محمودی | sepās-nāme-ye mahmūdī(شعر)

واعظ قمی ، محمود بن حسین ، - 1353 قمری
vā‘ez-e qomī, mahmūd ebn-e hoseyn (- 1934)


دیوان طالب آملی | d.-e tāleb-e āmolī(شعر)

طالب آملی ، عبداالله بن محمد، 987؟ - 1036 قمری
tāleb-e āmolī, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad (1580 - 1627)


کلیات شمس = دیوان شمس تبریزی = شمس الحقایق = دیوان مولوی بلخی | kollīyāt-e šams = d.-e šams-e tabrīzī = šams-ol haqāyeq = d.-e mowlavī balxī(شعر)

مولوی ، جلال الدین محمد بن محمد، 604 - 672 قمری
mowlavī, jalāl-od-dīn mohammad ebn-e mohammad (1208 - 1274)


کلیات شمس = دیوان شمس تبریزی = شمس الحقایق = دیوان مولوی بلخی | kollīyāt-e šams = d.-e šams-e tabrīzī = šams-ol haqāyeq = d.-e mowlavī balxī(شعر)

مولوی ، جلال الدین محمد بن محمد، 604 - 672 قمری
mowlavī, jalāl-od-dīn mohammad ebn-e mohammad (1208 - 1274)


شمس الهدایه و قالع الضلاله | šams-ul hidāya wa qāli‘-uḍ ḍalāla(کلام و اعتقادات)

خان ملاخان ، شمس الدین محمد بن ابراهیم ، ق 13 قمری
xān mollā-xān, šams-od-dīn mohammad ebn-e ebrāhīm (- 19c)


شمس الضحی | šams-uḍ ḍuḥā(شعر، تاریخ معصومین)

فقیر دهلوی ، میرشمس الدین ، 1115 - 1183 قمری
faqīr-e dehlavī, mīr-šams-od-dīn (1704 - 1770)


معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقی = معیار اللغه | me‘yār-e jamālī va meftāh-e abū-eshāqī = me‘yār-ol loqa(ادبیات)

شمس فخری اصفهانی ، شمس الدین محمد بن فخر الدین ، ق 8 قمری
šams-e faxrī esfahānī, šams-od-dīn mohammad ebn-e faxr-od-dīn (- 14c)


معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقی = معیار اللغه | me‘yār-e jamālī va meftāh-e abū-eshāqī = me‘yār-ol loqa(ادبیات)

شمس فخری اصفهانی ، شمس الدین محمد بن فخر الدین ، ق 8 قمری
šams-e faxrī esfahānī, šams-od-dīn mohammad ebn-e faxr-od-dīn (- 14c)