دیوان شمس مغربی = دیوان مغربی | d.-e šams-e maqrebī = d.-e maqrebī(شعر)

شمس مغربی ، محمد شیرین ، 750؟ - 809 قمری
šams-e maqrebī, mohammad šīrīn (1350 - 1407)


دیوان شمس مغربی = دیوان مغربی | d.-e šams-e maqrebī = d.-e maqrebī(شعر)

شمس مغربی ، محمد شیرین ، 750؟ - 809 قمری
šams-e maqrebī, mohammad šīrīn (1350 - 1407)


جام جهان نما | jām-e jahān-namā(عرفان و تصوف)

شمس مغربی ، محمد شیرین ، 750؟ - 809 قمری
šams-e maqrebī, mohammad šīrīn (1350 - 1407)


جام جهان نما | jām-e jahān-namā(عرفان و تصوف)

شمس مغربی ، محمد شیرین ، 750؟ - 809 قمری
šams-e maqrebī, mohammad šīrīn (1350 - 1407)


جام جهان نما | jām-e jahān-namā(عرفان و تصوف)

شمس مغربی ، محمد شیرین ، 750؟ - 809 قمری
šams-e maqrebī, mohammad šīrīn (1350 - 1407)


جام جهان نما | jām-e jahān-namā(عرفان و تصوف)

شمس مغربی ، محمد شیرین ، 750؟ - 809 قمری
šams-e maqrebī, mohammad šīrīn (1350 - 1407)


در الفرید فی معرفه مراتب التوحید = درر الفرید | dorr-ol farīd fī ma‘refat-e marāteb-et towhīd = dorar-ol farīd(عرفان و تصوف)

شمس مغربی ، محمد شیرین ، 750؟ - 809 قمری
šams-e maqrebī, mohammad šīrīn (1350 - 1407)


خسرو و شیرین = فرهاد و شیرین | xosrow va šīrīn = farhād va šīrīn(شعر)

شعله نیریزی ، محمد جعفر بن محمدباقر، - 1316؟قمری
šo‘le neyrīzī ،mohammad ja‘far ebn-e mohammad bāqer (- 1899)


تعبیر الرویا = تفسیر الاحلام = تفسیر المنامات | ta‘bīr-ur ru’yā = tafsīr-ul aḥlām = tafsīr-ul manāmāt(خوابگزاری)

ابن سیرین ، محمد بن سیرین ، 33 - 110 قمری
ebn-e sīrīn, mohammad ebn-e sīrīn (654 - 729)


فرهاد و شیرین = شیرین و فرهاد | farhād va šīrīn = šīrīn va farhād(شعر)

وحشی بافقی ، کمال الدین ، 939؟ - 991 قمری
vahšī-ye bāfqī, kamāl-od-dīn (1533 - 1583)