ثمر الارواح | samar-ol arvāh(رمل)آفرینش ارواح و اجسام = ارواح و اجسام | āfarīneš-e arvāh va ajsām = arvāh va ajsām(عرفان و تصوف)

نسفی ، عزیزالدین بن محمد، ق 7 ق
nasafī, ‘azīz-od-dīn ebn-e mohammad (13C)


تاریخ جنگ شرق اقصی | tārīx-e jang-e šarq-e aqsā(تاریخ)

ثمر انصاری ، حسین بن محمد علی ،1284 - 1344 قمری
samar-e ansārī, hoseyn ebn-e mohammad ‘alā (1868- 1926)


تسخیر ارواح و غیره | tasxīr-e arvāh va qeyre(علوم غریبه ، استخاره)راح الارواح | rāh-ol arvāh(طب)

اردستانی ، آقا محمد حسین ، - 1272 قمری
ardestānī, āqā mohammad hoseyn (- 1856)


ریاض الارواح | rīyāz-ol-arvāh(اخلاق)

گیل گیلانی ، اسداالله بن عبدالغفار، ق 13 قمری
gīl gīlānī, asad-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-qaffār (- 19c)


استحضار الارواح | istihzār-ul-arvāh(علوم غریبه)

کندی ، یعقوب بن اسحاق ، 185؟ - 252 ؟ قمری
kendī, ya‘qūb ebn-e eshāq (802 - 867)


تفریح الارواح | tafrīh-ol arvāh(فضایل و مناقب)

نیر بروجردی ، علی اصغر بن علی اکبر، 1231 - 1300 قمری
nayyer-e borūjerdī, ‘alī asqar ebn-e ‘alī akbar (1816 - 1883)


حیاه الارواح و روح الاشباح | hayāt-ol arvāh va rūh-ol ašbāh(کلام و اعتقادات)

شریف حسینی ، محمد حسین بن احمد، ق 13 قمری
šarīf hoseynī, mohammad hoseyn ebn-e ahmad ( - 19c)


روح الارواح فی شرح اسماء الحسنی | rawh-ol arvāh fī š.-e asmā’-el-hosnā(عرفان و تصوف ، اسماء االله)

سمعانی ، احمد بن منصور، 487 - 534 قمری
sam‘ānī, ahmad ebn-e mansūr (1095 - 1140)