خلاصه الوفا باخبار دار المصطفی | xulāṣat-ul wafā bi-a’xbār-i dār-il muṣṭafā(تاریخ پیامبر اکرم (ص )، تاریخ)

سمهودی ، علی بن عبداالله، 844 - 911 قمری
samahvodī, ‘alī ebn-e ‘abd-ol-lāh (1441 - 1506)


جواهر العقدین فی فضل الشرفین شرف العلم الجلی و النسب العلی | jawāhir-ul ‘aqdayn fī faḍl-iš šarafayn šaraf-ul ‘ilm-il jalī wa-n nasab-ul ‘alī(حدیث ، اخلاق)

سمهودی ، علی بن عبداالله، 844 - 911 قمری
samahvodī, ‘alī ebn-e ‘abd-ol-lāh (1441 - 1506)


جواهر العقدین فی فضل الشرفین شرف العلم الجلی و النسب العلی | jawāhir-ul ‘aqdayn fī faḍl-iš šarafayn šaraf-ul ‘ilm-il jalī wa-n nasab-ul ‘alī(حدیث ، اخلاق)

سمهودی ، علی بن عبداالله، 844 - 911 قمری
samahvodī, ‘alī ebn-e ‘abd-ol-lāh (1441 - 1506)


تحفه نظامیه = شرح سی فصل | tohfe-ye nezāmīye = š.-e sī fasl(هیات)

رویانی لاهیجی ، عبدالقادر بن حسن ، 844 - 925 قمری
royānī lāhījī, ‘abd-ol-qāder ebn-e hasan (1441-1519)


تحفه نظامیه = شرح سی فصل | tohfe-ye nezāmīye = š.-e sī fasl(هیات)

رویانی لاهیجی ، عبدالقادر بن حسن ، 844 - 925 قمری
royānī lāhījī, ‘abd-ol-qāder ebn-e hasan (1441-1519)


صفوه الزبد = ارجوزه الالفیه | ṣifwat-uz zabad = urjūzat-ul alfīya(فقه ، شعر)

رملی ، احمد بن حسین ، 773؟ - 844 قمری
ramlī, ahmad ebn-e hoseyn (1372 - 1441)


فرهاد و شیرین | farhād va šīrīn(شعر)

امیر علیشیر نوائی ، علیشیر بن کیچکنه ، 844 - 906 ؟ قمری
amīr ‘alī-šīr-e navā’ī, ‘alī-šīr ebn-e kīčakne (1441 - 1501)


حیرت الابرار | heyrat-ol abrār(شعر)

امیر علیشیر نوائی ، علیشیر بن کیچکنه ، 844 - 906 ؟ قمری
amīr ‘alī-šīr-e navā’ī, ‘alī-šīr ebn-e kīčakne (1441 - 1501)


الروض الباسم فی حوادث العمر و التراجم | ar-rawḍ-ul bāsim fī ḥawādiṯ-il ‘umr wa-t tarājim(تاریخ)

ابن وزیر، عبدالباسط بن خلیل ، 844 - 920 قمری
ebn-e vazīr, ‘abd-ol-bāset ebn-e xalīl (1441 - 1515)


شرح حال سید حسن اردشیر | š.-e hāl-e sayyed hasan ardešīr(تراجم)

امیر علیشیر نوائی ، علیشیر بن کیچکنه ، 844 - 906؟ قمری
amīr ‘alī-šīr-e navā’ī, ‘alī-šīr ebn-e kīčakne (1441- 1501)