مفتاح العلوم | miftāḥ-ul ‘ulūm(ادبیات)

سکاکی ، یوسف بن ابی بکر، 555 - 626 قمری
sakkākī, yūsof ebn-e abī-bakr (1161 - 1230)


مفتاح العلوم | miftāḥ-ul ‘ulūm(ادبیات)

سکاکی ، یوسف بن ابی بکر، 555 - 626 قمری
sakkākī, yūsof ebn-e abī-bakr (1161 - 1230)


مفتاح العلوم | miftāḥ-ul ‘ulūm(ادبیات)

سکاکی ، یوسف بن ابی بکر، 555 - 626 قمری
sakkākī, yūsof ebn-e abī-bakr (1161 - 1230)


الجوارح و علوم البزدره | al-jawāriḥ wa ‘ulūm-ul bazdarra(حیوان شناسی)

قاسمی ، ابوبکر بن یوسف
qāsemī ،ābū-bakr ebn-e yūsof


عوالی الامام ابی حنیفه | ‘awālī-ul imām abi-ḥanīfa(حدیث)

ابن خلیل ، یوسف بن خلیل ، 555 - 648 قمری
ebne xalīl, yūsof ebn-e xalīl (1161 - 1251)


الدر النظیم فی خواص القرآن العظیم (ترجمه ) = اسرار التنزیل = خواص القرآن | ad-dorr-on nazīm fī xavas-el qor’ān-el ‘azīm (t.) = asrār-ot tanzīl = xavas-ol qor’ān(علوم قرآن)

سکاکی ، احمد بن محمد، ق 10 قمری
sakkākī, ahmad ebn-e mohammad (- 16c)


اسرار نامه | asrār nāme(شعر)

عطار، محمد بن ابراهیم ، 537؟ - 627 ؟ قمری
‘attār, mohammad ebn-e ebrāhīm (1143 - 1230)


تاج الماثر | tāj-ul ma‘āṯir(تاریخ هند)

نظامی نیشابوری ، حسن بن محمد، - 626 ؟ قمری
nezāmī neyšābūrī, hasan ebn-e mohammad (-1230)


الهی نامه | elāhī-nāme(شعر)

عطار، محمد بن ابراهیم ، 537؟ - 627 ؟ قمری
‘attār, mohammad ebn-e ebrāhīm (1143-1230)


تاج الماثر | tāj-ul ma‘āṯir(تاریخ هند)

نظامی نیشابوری ، حسن بن محمد، - 626 ؟ قمری
nezāmī neyšābūrī, hasan ebn-e mohammad (-1230)