باغ ارم (خردنامه ) | bāq-e eram (xerad-nāme)(اخلاق)

سعیدی قمی ، محمد حسین بن محمد تقی ، ق 14 قمری
sa‘īdī qomī, mohammad hoseyn ebn-e mohammad taqī (- 20c)


باغ ارم (بهاریه ) | bāq-e eram (bahārīye)(اخلاق)

سعیدی قمی ، محمد حسین بن محمد تقی ، ق 14 قمری
sa‘īdī qomī, mohammad hoseyn ebn-e mohammad taqī (- 20c)


مهذب المقال | muha۴۴ab-ul maqāl(تراجم)

سعیدی قمی ، محمد حسین بن محمد تقی ، ق 14 قمری
sa‘īdī qomī, mohammad hoseyn ebn-e mohammad taqī(- 20c)


خزانیه باغ ارم = باغ ارم در آداب عجم | xazānīye-ye bāq-e eram = bāq-e eram dar ādāb-e ‘ajam(اخلاق)

سعیدی قمی ، محمد حسین بن محمد تقی ، ق 14 قمری
sa‘īdī qomī ،mohammad hoseyn ebn-e mohammad taqī (- 20c)


دیوان قمی | d.-e qomī(شعر)

قمی ، محمد طاهر بن محمد حسین ، - 1098 قمری
qomī, mohammad tāher ebn-e mohammad hoseyn (- 1687)


السامی فی الاسامی = السعیدی | as-sāmī fe-l-asāmī = as-sa‘īdī(لغت)

میدانی ، احمد بن محمد، - 518 قمری
meydānī, ahmad ebn-e mohammad (- 1125)


السامی فی الاسامی = السعیدی | as-sāmī fe-l-asāmī = as-sa‘īdī(لغت)

میدانی ، احمد بن محمد، - 518 قمری
meydānī, ahmad ebn-e mohammad (- 1125)


السامی فی الاسامی = السعیدی | as-sāmī fe-l-asāmī = as-sa‘īdī(لغت)

میدانی ، احمد بن محمد، - 518 قمری
meydānī, ahmad ebn-e mohammad (- 1125)


حاشیه حاشیه الدوانی علی تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-id dawwānī ‘alā tahḏīb-il manṭiq(منطق)

تاج السعیدی ، محمد بن ابی سعید، - 950 قمری
tāj-os-sa‘īdī, mohammad ebn-e abī sa‘īd ( - 1544)


حاشیه حاشیه الدوانی علی تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-id dawwānī ‘alā tahḏīb-il manṭiq(منطق)

تاج السعیدی ، محمد بن ابی سعید، - 950 قمری
tāj-os-sa‘īdī, mohammad ebn-e abī sa‘īd ( - 1544)