زندگی و خاطرات | zendegī va xāterāt(تراجم)

صاحب الزمانی ، محمد تقی بن اسماعیل ، ق 14 قمری
sāheb-oz-zamānī, mohammad taqī ebn-e esmā‘īl (- 20c)


دیوان صاحب بن عباد | d.-e sāheb ebn-e ‘abbād(شعر)

صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد، 326 - 385 قمری
sāheb ebn-e ‘abbād, esmā‘īl ebn-e ‘abbād (939 - 996)


کلام الملوک ملوک الکلام = خاقانیه = تاریخ قاجاریان | kalām-ol molūk molūk-ol kalām = xāqānīye = tārīx-e qājārīyān(تاریخ ایران)

صاحب مازندرانی ، محمد تقی بن محمد زکی - 1256 قمری
sāheb-e māzandarānī, mohammad taqī ebn-e mohammad zakī (-1840)


صاحب فخ | sāheb-e fax(تاریخ)

خرسان ، طالب ، ق 15 قمری
xarsān, tāleb (- 21c)


شمس السیاق | šams-us sīyāq(ریاضیات)

صاحب دیوان ، محمد، - 683 قمری
sāheb dīvavn, mohammad (- 1285)


بیان ما اخفاه صاحب المکتسب (فصل فی ) | bayān-o mā axfā-ho sāheb-el moktasab (fasl-on fī)(کیمیا)الطهاره | aṭ-ṭahāra(فقه)

صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 1200؟ - 1266 قمری
sāheb javāher, mohammad hasan ebn-e bāqer (1786 - 1850)


الحج | al-ḥajj(فقه)

صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 1200؟ - 1266 قمری
sāheb javāher, mohammad hasan ebn-e bāqer (1786 - 1850)


الصلاه | aṣ-ṣalāt(فقه)

صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 1200؟ - 1266 قمری
sāheb javāher, mohammad hasan ebn-e bāqer (1786 - 1850)


الصومیه | aṣ-ṣawmīyya(فقه)

صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 1200؟ - 1266 قمری
sāheb javāher, mohammad hasan ebn-e bāqer (1786 - 1850)