المغیث فی مختلف الحدیث (منتخب ) | al-maġīṯ fī muxtalaf-il ḥadīṯ (mn.)(درایه)

سگزی ، محمود بن طاهر، ق 6 قمری
sagzī, mahmūd ebn-e tāher (- 12c)


رباعیات بابا طاهر عریان | robā‘īyyāt-e bābā tāher-e ‘oryān(شعر)

بابا طاهر، - 410 قمری
bābā tāher (- 1020)


دیوان محمود ملک الشعرا | d.-e mahmūd-e malek-oš-šo‘arā(شعر)

محمود خان ملک الشعراء، محمود بن محمد حسین ، 1228 - 1311 قمری
mahmūd xān malek-oš-šo‘arā’, mahmūd ebn-e mohammad hoseyn (1813 - 1894)


ضیاء المحمود | zīyā’-ol mahmūd(طب)

محمود میرزا قاجار، 1214 - 1271 ؟ قمری
mahmūd mīrzā qājār (1800 - 1855)


سفینه المحمود = مجمع محمودی | safīnat-ol-mahmūd = majma‘-e mahmūdī(ادبیات)

محمود میرزا قاجار، 1214 - 1271 ؟ قمری
mahmūd mīrzā qājār (1800 - 1855)


انیس الوحده و جلیس الخلوه | anīs-ul waḥda wa jalīs-ul xalwa(اخلاق)

گلستانه ، محمود بن محمود، - 801 قمری
golestāne, mahmūd ebn-e mahmūd (- 1399)


گلشن محمود | golšan-e mahmūd(تراجم)

محمود میرزا قاجار، 1214 - 1271 ؟ قمری
mahmūd mīrzā qājār (1800 - 1855)

ﺍﻫﺪﺍ ﺑﻪ: ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻲ ﺷﺎﻩ ﻗﺎﺟﺎﺭ (۱۲۱۱ - ۱۲۵۰ﻕ) ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۱۲۳۶ﻕ ﺗﺬﻛﺮﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﺍﺳﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﺘﺤ??

الاعتقادات | al-e‘teqādāt(کلام و اعتقادات)

صوری ، علی بن طاهر
sūrī, ‘alī ebn-e tāher


اقسام ساعات | aqsām-e sā‘āt()

محمد طاهر، ق 13 قمری
mohammad tāher (-19c)


فراقیه | ferāqīyye(شعر)

اصفهانی ، محمد طاهر، ق 13 قمری
esfahānī, mohammad tāher (- 19c)