حدیث اسماعیل الصفار | hadīṯ-u ismā‘īl aṣ-ṣaffār(حدیث)

صفار، اسماعیل بن محمد، - 341 قمری
saffār, esmā‘īl ebn-e mohammad (- 953)


حدیث عفان بن مسلم الصفار عن شیوخه | hadīṯ-u ‘affān ibn-i muslim aṣ-ṣaffār ‘an šuyūx-i-h(حدیث)

صفار انصاری ، عفان بن مسلم ، - 219 قمری
saffār-e ansārī, ‘affān ebn-e moslem (- 835)


معرفه النفس = شرح حدیث من عرف نفسه | ma‘rifat-un nafs = š.-e hadīs-e man ‘araf-a nafs-a-h(شرح حدیث)

صفار، احمد بن محمد، ق 13 قمری
saffār, ahmad ebn-e mohammad(- 19c)


بصائر الدرجات | baṣā’ir-ud darajāt(حدیث)

صفار، محمد بن حسن ، - 290 قمری
saffār, mohammad ebn-e hasan (- 904)


وصیه المولی احمد الترشیزی | waṣiyyat-ul mawlā aḥmad at-turšīzī(متفرقه)

خراسانی ترشیزی ، احمد بن اسماعیل ، قرن 13 قمری
xorāsānī toršīzī, ahmad ebn-e esmā‘īl( - 19c)


القطیفیه (4) = اجوبه مسائل احمد بن صالح بن طوق (4) | al-qaṭīfīya = ajwibat-u masā’il-i aḥmad ibn-i ṣāliḥ ibn- i ṭuwq (4)(پاسخ پر سش ها)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


القطیفیه (4) = اجوبه مسائل احمد بن صالح بن طوق (4) | al-qaṭīfīya = ajwibat-u masā’il-i aḥmad ibn-i ṣāliḥ ibn- i ṭuwq (4)(پاسخ پر سش ها)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


القطیفیه (3) = اجوبه مسائل احمد بن صالح بن طوق (3) | al-qaṭīfīya = ajwibat-u masā’il-i aḥmad ibn-i ṣāliḥ ibn- i ṭuwq(کلام و اعتقادات)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


شبهه الاکل و الماکول = جواب میرزا احمد | šubhat-ul-ākil-i wa-l-m’kūl = javāb-u mīrzā aḥmad(فلسفه)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


القطیفیه (3) = اجوبه مسائل احمد بن صالح بن طوق (3) | al-qaṭīfīya = ajwibat-u masā’il-i aḥmad ibn-i ṣāliḥ ibn- i ṭuwq(کلام و اعتقادات)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)