التوضیح فی حل غوامض التنقیح | at-tawḍīḥ fī ḥall-i ġawāmiḍ-it tanqīḥ(اصول فقه)

صدرالشریعه الثانی ، عبیداالله بن مسعود، - 750 ؟ قمری
sadr-oš-šarī‘e as-sānī, ‘obeyd-ol-lāh ebn-e mas‘ūd (- 1350)


النقایه فی مختصر الوقایه = مختصر وقایه الروایه فی مسائل الهدایه (النقایه ) | an-niqāya fī muxtaṣar-il wiqāya = muxtaṣar-u wiqāyat- ir riwāya fī masā’il-il hidāya (an-niqāya)(فقه)

صدرالشریعه الثانی ، عبیداالله بن مسعود، - 750 ؟ قمری
sadr-oš-šarī‘e as-sānī, ‘obeyd-ol-lāh ebn-e mas‘ūd (- 1350)


النقایه فی مختصر الوقایه = مختصر وقایه الروایه فی مسائل الهدایه (النقایه ) | an-niqāya fī muxtaṣar-il wiqāya = muxtaṣar-u wiqāyat- ir riwāya fī masā’il-il hidāya (an-niqāya)(فقه)

صدرالشریعه الثانی ، عبیداالله بن مسعود، - 750 ؟ قمری
sadr-oš-šarī‘e as-sānī, ‘obeyd-ol-lāh ebn-e mas‘ūd (- 1350)


الذکری | aḏ-ḏikrā(فقه ، تفسیر)

دشتکی شیرازی ، صدرالدین ثانی محمد بن منصور، ق 10 قمری
daštakī šīrāzī, sadr-od-dīn-e sānī mohammad ebn-e mansūr (- 16c)


فوائد | favā’ed(حدیث)

حرفی ، عبدالرحمن بن عبیداالله، - 423 قمری
horafī, ‘abd-or-rahmān bn ‘obeyd-ol-lāh (- 1033)


المقنع فی الامامه | al-muqni‘ fi-l imāma(کلام و اعتقادات)

سعد آبادی ، عبیداالله بن عبداالله، ق 5 قمری
sa‘d ābādī, ‘obeyd-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh(- 11c)


شرح طوالع الانوار | š.-u ṭawāli‘-il anwār(کلام و اعتقادات)

عبری ، عبیداالله بن محمد، - 743 قمری
‘ebrī, ‘obeyd-ol-lāh ebn-e mohammad (- 1343)


المهدی | al-mahdī(حدیث)

صدرعاملی ، صدرالدین بن اسماعیل ، 1299 - 1373 قمری
sadr-e-‘āmelī, sadr-od-dīn ebn-e esmā‘īl (1882 - 1954)


تاریخ عبیداالله غید | tārīx-e ‘obeyd-ol-lāh-e qīd(تاریخ)عقد الاحادیث فی علم المواریث | ‘aqd-ul aḥādīṯ fī ‘ilm-il mawārīṯ(فقه)

عصیفری ، فضل بن ابی سعد، - 750 قمری
‘osayferī, fazl ebn-e abī sa‘d (- 1350)