دستور الوزاره = نصایح نظام الملک = پند نامه = وصیت نامه | dastūr-ol vezāre = nasāyeh-e nezām-ol-molk = pand- nāme = vasīyyat-nāme(اخلاق)

نظام الملک ، حسن بن علی ، 408 - 485 قمری
nezām-ol-molk, hasan ebn-e ‘alī (1018 - 1093)


دستور الوزاره = نصایح نظام الملک = پند نامه = وصیت نامه | dastūr-ol vezāre = nasāyeh-e nezām-ol-molk = pand- nāme = vasīyyat-nāme(اخلاق)

نظام الملک ، حسن بن علی ، 408 - 485 قمری
nezām-ol-molk, hasan ebn-e ‘alī (1018 - 1093)


حسنیه | hosnīye(طب)

سعد الملک
sa‘d-ol-molk


مخابرات قوام الملک | moxāberāt-e qavām-ol-molk(اسناد)تاریخ یونان | tārīx-e yūnān(تاریخ جهان)

منصورالملک ، رجبعلی ، ق 14 قمری
mansūr-ol-molk, rajab-‘alī (-20c)


تاریخ وزرا | tārīx-e vozarā(تراجم)

افضل الملک ، غلامحسین بن مهدی ، 1279 - 1348 قمری
afzal-ol-molk, qolām-hoseyn ebn-e mahdī (1863-1930)


کشف الغرایب = رساله مجدیه | kašf-e qarāyeb = r.-ye majdīye(تاریخ ایران)

مجدالملک سینکی ، محمد، 1224 - 1298 قمری
majd-ol-molk sīnkī, mohammad (1809 - 1881)


کشف الغرایب = رساله مجدیه | kašf-e qarāyeb = r.-ye majdīye(تاریخ ایران)

مجدالملک سینکی ، محمد، 1224 - 1298 قمری
majd-ol-molk sīnkī, mohammad (1809 - 1881)


تحفه بهائی = منشات = ترسل | tohfe-ye bahā’ī = monšaāt = tarassol(نامه نگاری ، اخلاق ، آداب و سنن)

ابرقوهی ، اسماعیل بن نظام الملک ، ق 8 قمری
abarqūhī, esmā‘īl ebn-e nezām-ol-molk (-14c)


تعبیر سلطانی = تعبیرنامه = کنز الرویای مامونی | ta‘bīr-e soltānī = ta‘bīr-nāme = kanz-or ro’yā-ye ma’mūnī(خوابگزاری)

ابرقوهی ، اسماعیل بن نظام الملک ، ق 8 قمری
abarqūhī, esmā‘īl ebn-e nezām-ol-molk ( - 14c)