سعاده الامامیه | sa‘ādat-ol emāmīya(حدیث)

حسینی عریضی ، علی بن محمد، ق 11 قمری
hoseynī ‘arīzī, ‘alī ebn-e mohammad (- 17c)


سعادات ناصریه و اقوات روحانیه = سعادت ناصری = ترجمه اکسیرالعباده | sa‘ādāt-e nāserīyye va aqvāt-e rowhānīye = sa‘ādat-e nāserī = t.-ye eksīr-ol-‘ebāda(تاریخ معصومین)

دربندی ، آقا بن عابد، - 1285 ؟ قمری
darbandī, āqā ben ‘ābed (- 1869)


سعادت نامه | sa‘ādat-nāme(شعر)

تائب تبریزی ، اسماعیل بن حسین ، - 1374 قمری
tā’eb-e tabrīzī, esmā‘īl ebn-e hoseyn (- 1955)


جامع السعادات فی موجبات النجاه | jāmi‘-us sa‘ādāt fī mawjibāt-in najāt(اخلاق)

نراقی ، مهدی بن ابی ذر، 1128 - 1209 قمری
narāqī, mahdī ebn-e abī-zar (1716 - 1795)


جامع السعادات فی موجبات النجاه | jāmi‘-us sa‘ādāt fī mawjibāt-in najāt(اخلاق)

نراقی ، مهدی بن ابی ذر، 1128 - 1209 قمری
narāqī, mahdī ebn-e abī-zar (1716 - 1795)


سعادت نامه | sa‘ādat-nāme(عرفان و تصوف)

سلطانعلیشاه ، سلطانمحمد بن حیدر، 1251 - 1327 قمری
soltān-‘alī-šāh, soltān-mohammad ebn-e heydar (1836 - 1909)


کیمیای سعادت (منتخب ) = چهار عنوان | kīmīyā-ye sa‘ādat (mn.) = čahār ‘onvān(اخلاق)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn(- 1269)


کیمیای سعادت | kīmīyā-ye sa‘ādat(اخلاق)

غزالی ، محمد بن محمد، 450 - 505 قمری
qazzālī, mohammad ebn-e mohammad (1059 - 1112)


کیمیای سعادت | kīmīyā-ye sa‘ādat(اخلاق)

غزالی ، محمد بن محمد، 450 - 505 قمری
qazzālī, mohammad ebn-e mohammad (1059 - 1112)


کیمیای سعادت | kīmīyā-ye sa‘ādat(اخلاق)

غزالی ، محمد بن محمد، 450 - 505 قمری
qazzālī, mohammad ebn-e mohammad (1059 - 1112)