شرح التذکره النصیریه | š.-ut-taḏkirat-in-naṣīrīyya(هیئت)شرح التذکره النصیریه | š.-ut taḏkirat-in naṣīrīyya(هیئت)

بیرجندی ، عبدالعلی بن محمد، - 934 قمری
bīrjandī, ‘abd-ol-‘alī ebn-e mohammad (- 1528)


شرح التذکره النصیریه | š.-ut taḏkirat-in naṣīrīyya(هیئت)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


شرح التذکره النصیریه | š.-ut taḏkirat-in naṣīrīyya(هیئت)

بیرجندی ، عبدالعلی بن محمد، - 934 قمری
bīrjandī, ‘abd-ol-‘alī ebn-e mohammad (- 1528)


بیان التذکره و تبیان التبصره = شرح التذکره النصیریه | bayān-ut taḏkira wa tibyān-ut tabṣira = š.-ut taḏkirat-in naṣīrīyya(هیئت)تذکره العنوان = تذکره عنوان الشرف = تذکره عنوان البحث | taḏkirat-ul ‘unwān = taḏkirat-u ‘unwān-iš šaraf = taḏkirat-u ‘unwān-il baḥṯ(چند دانشی)

حویزی ، فرج االله بن محمد، - 1100 قمری
hovayzī, faraj-ol-lāh ebn-e mohammad (- 1689)


تذکره العنوان = تذکره عنوان الشرف = تذکره عنوان البحث | taḏkirat-ul ‘unwān = taḏkirat-u ‘unwān-iš šaraf = taḏkirat-u ‘unwān-il baḥṯ(چند دانشی)

حویزی ، فرج االله بن محمد، - 1100 قمری
hovayzī, faraj-ol-lāh ebn-e mohammad (- 1689)


تذکره العنوان = تذکره عنوان الشرف = تذکره عنوان البحث | taḏkirat-ul ‘unwān = taḏkirat-u ‘unwān-iš šaraf = taḏkirat-u ‘unwān-il baḥṯ(چند دانشی)

حویزی ، فرج االله بن محمد، - 1100 قمری
hovayzī, faraj-ol-lāh ebn-e mohammad (- 1689)


تذکره العنوان = تذکره عنوان الشرف = تذکره عنوان البحث | taḏkirat-ul ‘unwān = taḏkirat-u ‘unwān-iš šaraf = taḏkirat-u ‘unwān-il baḥṯ(چند دانشی)

حویزی ، فرج االله بن محمد، - 1100 قمری
hovayzī, faraj-ol-lāh ebn-e mohammad (- 1689)


اجوبه المسائل النصیریه = الاجوبه عن الاسئله النصیریه عن شمس الدین الخسرو شاهی = جوابات ثلاث مسائل | ajwibat-ul masā’il-in nasīrīyya = al-ajwibatu ‘an as’ilat-in nasīrīyya ‘an šams-id-dīn al-xusruwšāhī =jawābāt-u ṯalāṯ-i masā’il(فلسفه)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)