شرح الصفیحه = شرح صفیحه الاسطرلاب | š.-uṣ ṣafīḥa = š.-u ṣfīḥat-il usṭurlāb(اسطرلاب)

فاضل جواد، جواد بن سعید، - 1065 قمری
fāzel javād, javād ebn-e sa‘īd (- 1655)


الاسطرلاب = معرفه الاسطرلاب = علم الاسطرلاب | al-usṭurlāb = ma‘rifat-ul usṭurlāb = ‘ilm-ul usṭurlāb(اسطرلاب)

ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد، 362 - 440 قمری
abū-reyhān-e bīrūnī, mohammad ebn-e ahmad (974 - 1049)


الاسطرلاب = الاسطرلاب الشمالی | al-usṭurlāb = al-usṭurlāb-uš šimālī(اسطرلاب)الاسطرلاب | al-usṭurlāb(اسطرلاب)الاسطرلاب | al-usṭurlāb(اسطرلاب)

قاینی ، قاسمعلی ، ق 11 قمری
qāyenī, qāsem-‘alī (- 17c)


الاسطرلاب | al-usṭurlāb(اسطرلاب)

حسنی جزری ، عبدالرحمن بن سعید
hasanī jazarī, ‘abd-or-rahmān ebn-e sa‘īd


الاسطرلاب المسرطن | al-usṭurlāb-ul-musarṭan(اسطرلاب)

سجزی ، احمد بن محمد، 330 - 415 قمری
sejzī, ahmad ebn-e mohammad (942 - 1025)


خلاصه الاسطرلاب | xulāṣat-ul usṭurlāb(اسطرلاب)

منجم شیرازی ، احمد بن محمد، ق 14 قمری
monajjem-e šīrāzī, ahmad ebn-e mohammad (- 20c)


شرح رساله الاسطرلاب | š.-u r.-il-usṭurlāb(اسطرلاب)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


شرح غنیه الطلاب فی علم الاسطرلاب | š.-u ġunyat-uṭ ṭullāb fī ‘ilm-il usṭurlāb(اسطرلاب)

نجفی گیلانی ، مرتضی بن مهدی
najafī gīlānī, morteza ebn-e mehdī