شرح الانموذج فی النحو | š.-ul-unmūḏaj fi-n-naḥw(نحو)

اردبیلی ، محمد بن عبدالغنی ، - 647 ؟ قمری
ardabīlī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-qanī (- 1250)


شرح الانموذج فی النحو | š.-ul-unmūḏaj fi-n-naḥw(نحو)

اردبیلی ، محمد بن عبدالغنی ، - 647 ؟ قمری
ardabīlī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-qanī (- 1250)


شرح الانموذج فی النحو | š.-ul-unmūḏaj fi-n-naḥw(نحو)

اردبیلی ، محمد بن عبدالغنی ، - 647 ؟ قمری
ardabīlī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-qanī (- 1250)


شرح الانموذج فی النحو | š.-ul-unmūḏaj fi-n-naḥw(نحو)

اردبیلی ، محمد بن عبدالغنی ، - 647 ؟ قمری
ardabīlī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-qanī (- 1250)


شرح الانموذج فی النحو | š.-ul-unmūḏaj fi-n-naḥw(نحو)

اردبیلی ، محمد بن عبدالغنی ، - 647 ؟ قمری
ardabīlī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-qanī (- 1250)


شرح الانموذج فی النحو | š.-ul-unmūḏaj fi-n-naḥw(نحو)

اردبیلی ، محمد بن عبدالغنی ، - 647 ؟ قمری
ardabīlī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-qanī (- 1250)


شرح الانموذج فی النحو | š.-ul-unmūḏaj fi-n-naḥw(نحو)

اردبیلی ، محمد بن عبدالغنی ، - 647 ؟ قمری
ardabīlī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-qanī (- 1250)


شرح الانموذج فی النحو | š.-ul-unmūḏaj fi-n-naḥw(نحو)

اردبیلی ، محمد بن عبدالغنی ، - 647 ؟ قمری
ardabīlī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-qanī (- 1250)


شرح الانموذج فی النحو | š.-ul-unmūḏaj fi-n-naḥw(نحو)

اردبیلی ، محمد بن عبدالغنی ، - 647 ؟ قمری
ardabīlī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-qanī (- 1250)


الالفیه فی الاعراب = ارجوزه فی النحو = نحو منظوم | al-alfīya fi-l i‘rāb = urjūzat-un fi-n naḥw = naḥw-e manẓūm(نحو، شعر)

حسینی قزوینی ، محمد تقی بن امیر مومن ، - 1270قمری
hoseynī qazvīnī, mohammad taqī ebn-e amīr mo’men (- 1854)