شرح الکافیه = شرح رضی | š.-ul-kāfīya = š.-u raḍī(نحو)

رضی الدین استرآبادی ، محمد بن حسن ، - 686؟ قمری
razī-yod-dīn-e estarābādī, mohammad ebn-e hasan (- 1288)


شرح الکافیه = شرح رضی | š.-ul-kāfīya = š.-u raḍī(نحو)

رضی الدین استرآبادی ، محمد بن حسن ، - 686؟ قمری
razī-yod-dīn-e estarābādī, mohammad ebn-e hasan (- 1288)


شرح الکافیه = شرح رضی | š.-ul-kāfīya = š.-u raḍī(نحو)

رضی الدین استرآبادی ، محمد بن حسن ، - 686؟ قمری
razī-yod-dīn-e estarābādī, mohammad ebn-e hasan (- 1288)


شرح الکافیه = شرح رضی | š.-ul-kāfīya = š.-u raḍī(نحو)

رضی الدین استرآبادی ، محمد بن حسن ، - 686؟ قمری
razī-yod-dīn-e estarābādī, mohammad ebn-e hasan (- 1288)


شرح الکافیه = شرح رضی | š.-ul-kāfīya = š.-u raḍī(نحو)

رضی الدین استرآبادی ، محمد بن حسن ، - 686؟ قمری
razī-yod-dīn-e estarābādī, mohammad ebn-e hasan (- 1288)


شرح الکافیه = شرح رضی | š.-ul-kāfīya = š.-u raḍī(نحو)

رضی الدین استرآبادی ، محمد بن حسن ، - 686؟ قمری
razī-yod-dīn-e estarābādī, mohammad ebn-e hasan (- 1288)


شرح الکافیه = شرح رضی | š.-ul-kāfīya = š.-u raḍī(نحو)

رضی الدین استرآبادی ، محمد بن حسن ، - 686؟ قمری
razī-yod-dīn-e estarābādī, mohammad ebn-e hasan (- 1288)


شرح الکافیه = شرح رضی | š.-ul-kāfīya = š.-u raḍī(نحو)

رضی الدین استرآبادی ، محمد بن حسن ، - 686؟ قمری
razī-yod-dīn-e estarābādī, mohammad ebn-e hasan (- 1288)


الوافیه فی شرح الکافیه = شرح کافیه = شرح الکافیه المتوسط | al-wāfīya fī š.-il kāfīya = š.-i kāfīya = š.-il kāfīya-til mutiwassiṭ(نحو)

استرآبادی ، حسن بن محمد، 645 - 717 ؟ قمری
estarābādī,hasan ebn-e mohammad (1248 - 1318)


الوافیه فی شرح الکافیه = شرح کافیه = شرح الکافیه المتوسط | al-wāfīya fī š.-il kāfīya = š.-i kāfīya = š.-il kāfīya-til mutiwassiṭ(نحو)

استرآبادی ، حسن بن محمد، 645 - 717 ؟ قمری
estarābādī,hasan ebn-e mohammad (1248 - 1318)