شرح القصیده الطنطرانیه | š.-ul qaṣīdat-iṭ ṭanṭarānīyya(ادبیات)شرح القصیده الطنطرانیه | š.-ul qaṣīdat-iṭ ṭanṭarānīyya(ادبیات)شرح القصیده الطنطرانیه | š.-ol-qasīdat-et-tantarānīyya(ادبیات)القصیده الرجعیه = القصیده الطنطرانیه = قصیده لامیه | al-qaṣīdat-ur rij‘īya = al-qaṣīdat-uṭṭanṭarānīya = qaṣīdat-un lāmīya(شعر)

طنطرانی ، احمد بن عبدالرزاق ، ق 5 قمری
tantarānī, ahmad ebn-e ‘abd-or-razzāq (- 11c)


القصیده السریانیه = قصیده انا الموجود فاطلبنی تجدنی | al-qaṣīdat-us suryānīya = qaṣīdat-u ana-l mawjūd fa- ṭlubanī tajidanī(مناجات ، شعر)

زبوری
zabūrī


القصیده السریانیه = قصیده انا الموجود فاطلبنی تجدنی | al-qaṣīdat-us suryānīya = qaṣīdat-u ana-l mawjūd fa- ṭlubanī tajidanī(مناجات ، شعر)

زبوری
zabūrī


شرح قصیده الحمیری = شرح القصیده العینیه | š.-u qaṣīdat-il ḥimyarī = š.-ul qaṣīdat-il ‘aynīyya(شعر)

بیدگلی کاشانی ، محمد باقر، ق 14
bīdgolī kāšānī, mohammad bāqer (- 14c)


شرح قصیده الحمیری = شرح القصیده العینیه | š.-u qaṣīdat-il-ḥimyarī = š.-ul-qaṣīdat-il-‘aynīyya(ادبیات)

حسینی ، موسی بن فضل االله، ق 13 قمری
hoseynī, mūsā ebn-e fazl-ol-lāh (- 19c)


شرح قصیده الحمیری = شرح القصیده العینیه | š.-u qaṣīdat-il-ḥimyarī = š.-ul-qaṣīdat-il-‘aynīyya(ادبیات)

تبریزی ، فضلعلی بن عبدالکریم ، - 1337 قمری
tabrīzī, fazl-‘alī-ye-bn-e ‘abd-ol-karīm (- 1919)


شرح قصیده الحمیری = شرح القصیده العینیه | š.-u qaṣīdat-il-ḥimyarī = š.-ul-qaṣīdat-il-‘aynīyya(ادبیات)

کاشانی ، حبیب االله بن علی مدد، 1262 - 1340 قمری
kāšānī, habīb-ol-lāh ebn-e ‘alī madad (1846 - 1922)