العزی فی التصریف = تصریف = التصریف العزی | al-‘izzī fi-t taṣrīf = taṣrīf = at-taṣrīf-ul ‘izzī(صرف)

زنجانی ، عبدالوهاب بن ابراهیم ، - 660 ؟ قمری
zanjānī, ‘abd-ol-vahhāb ebn-e ebrāhīm (- 1262)


العزی فی التصریف = تصریف = التصریف العزی | al-‘izzī fi-t taṣrīf = taṣrīf = at-taṣrīf-ul ‘izzī(صرف)

زنجانی ، عبدالوهاب بن ابراهیم ، - 660 ؟ قمری
zanjānī, ‘abd-ol-vahhāb ebn-e ebrāhīm (- 1262)


العزی فی التصریف = تصریف = التصریف العزی | al-‘izzī fi-t taṣrīf = taṣrīf = at-taṣrīf-ul ‘izzī(صرف)

زنجانی ، عبدالوهاب بن ابراهیم ، - 660 ؟ قمری
zanjānī, ‘abd-ol-vahhāb ebn-e ebrāhīm (- 1262)


العزی فی التصریف = تصریف = التصریف العزی | al-‘izzī fi-t taṣrīf = taṣrīf = at-taṣrīf-ul ‘izzī(صرف)

زنجانی ، عبدالوهاب بن ابراهیم ، - 660 ؟ قمری
zanjānī, ‘abd-ol-vahhāb ebn-e ebrāhīm (- 1262)


شرح العزی فی التصریف = شرح التصریف = شرح تصریف الزنجانی | š.-ul ‘izzī fi-t taṣrīf = š.-ut taṣrīf = š.-u taṣrīf-iz zanjānī(صرف)

تفتازانی ، مسعود بن عمر، 722 - 792 ؟ قمری
taftāzānī, mas‘ūd ebn-e ‘omar (1323 - 1390)


شرح العزی فی التصریف = شرح التصریف = شرح تصریف الزنجانی | š.-ul ‘izzī fi-t taṣrīf = š.-ut taṣrīf = š.-u taṣrīf-iz zanjānī(صرف)

تفتازانی ، مسعود بن عمر، 722 - 792 ؟ قمری
taftāzānī, mas‘ūd ebn-e ‘omar (1323 - 1390)


شرح العزی فی التصریف = شرح التصریف = شرح تصریف الزنجانی | š.-ul ‘izzī fi-t taṣrīf = š.-ut taṣrīf = š.-u taṣrīf-iz zanjānī(صرف)

تفتازانی ، مسعود بن عمر، 722 - 792 ؟ قمری
taftāzānī, mas‘ūd ebn-e ‘omar (1323 - 1390)


شرح العزی فی التصریف = شرح التصریف = شرح تصریف الزنجانی | š.-ul ‘izzī fi-t taṣrīf = š.-ut taṣrīf = š.-u taṣrīf-iz zanjānī(صرف)

تفتازانی ، مسعود بن عمر، 722 - 792 ؟ قمری
taftāzānī, mas‘ūd ebn-e ‘omar (1323 - 1390)


شرح العزی فی التصریف = شرح التصریف = شرح تصریف الزنجانی | š.-ul ‘izzī fi-t taṣrīf = š.-ut taṣrīf = š.-u taṣrīf-iz zanjānī(صرف)

تفتازانی ، مسعود بن عمر، 722 - 792 ؟ قمری
taftāzānī, mas‘ūd ebn-e ‘omar (1323 - 1390)


شرح العزی فی التصریف = شرح التصریف = شرح تصریف الزنجانی | š.-ul ‘izzī fi-t taṣrīf = š.-ut taṣrīf = š.-u taṣrīf-iz zanjānī(صرف)

تفتازانی ، مسعود بن عمر، 722 - 792 ؟ قمری
taftāzānī, mas‘ūd ebn-e ‘omar (1323 - 1390)