شرح شواهد البهجه المرضیه = شرح شواهد السیوطی | š.-u šawāhid-il bahjat-il marḍīyya = š.-u šawāhid-is suyūṭī(ادبیات)

طبسی ، محمود بن غلام علی ، ق 12 قمری
tabasī, mahmūd ebn-e qolām ‘alī (- 18c)


شرح شواهد البهجه المرضیه = شرح شواهد السیوطی | š.-u šawāhid-il bahjat-il marḍīyya = š.-u šawāhid-is suyūṭī(ادبیات)

طبسی ، محمود بن غلام علی ، ق 12 قمری
tabasī, mahmūd ebn-e qolām ‘alī (- 18c)


شرح شواهد البهجه المرضیه = شرح شواهد السیوطی | š.-u šawāhid-il bahjat-il marḍīyya = š.-u šawāhid-is suyūṭī(ادبیات)

طبسی ، محمود بن غلام علی ، ق 12 قمری
tabasī, mahmūd ebn-e qolām ‘alī (- 18c)


شرح شواهد البهجه المرضیه = شرح شواهد السیوطی | š.-u šawāhid-il bahjat-il marḍīyya = š.-u šawāhid-is suyūṭī(ادبیات)

طبسی ، محمود بن غلام علی ، ق 12 قمری
tabasī, mahmūd ebn-e qolām ‘alī (- 18c)


شرح شواهد البهجه المرضیه | š.-u šawāhid-il-bahjat-il-marḍīyya(ادبیات)شرح شواهد البهجه المرضیه | š.-u šawāhid-il-bahjat-il-marḍīyya(ادبیات)شرح شواهد البهجه المرضیه | š.-u šawāhid-il bahjat-il-marḍīyya(ادبیات)

سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، 849 - 911 قمری
soyūtī, ‘abd-or-rahmān ebn-e abī-bakr (1446 - 1506)


شواهد البهجه المرضیه | šawāhid-ul bahja-til marḍīyya(ادبیات)شرح البهجه المرضیه فی شرح الالفیه | š.-ul-al-bahjat-il-marḍīyya fī š.-il-alfīyya(نحو)

محمد بن الحاج
mohammad ebn-el-hāj


حاشیه البهجه المرضیه فی شرح الالفیه | ḥāšīyat-ul bahjat-il marḍīyya fī š.-il alfīya(نحو)

قزوینی ، میرزا یحیی ، ق 13 قمری
qazvīnī, mīrzā yahyā (- 19c)