شرح شواهد البهجه المرضیه = شرح شواهد السیوطی | š.-u šawāhid-il bahjat-il marḍīyya = š.-u šawāhid-is suyūṭī(ادبیات)

طبسی ، محمود بن غلام علی ، ق 12 قمری
tabasī, mahmūd ebn-e qolām ‘alī (- 18c)


شرح شواهد البهجه المرضیه = شرح شواهد السیوطی | š.-u šawāhid-il bahjat-il marḍīyya = š.-u šawāhid-is suyūṭī(ادبیات)

طبسی ، محمود بن غلام علی ، ق 12 قمری
tabasī, mahmūd ebn-e qolām ‘alī (- 18c)


شرح شواهد البهجه المرضیه = شرح شواهد السیوطی | š.-u šawāhid-il bahjat-il marḍīyya = š.-u šawāhid-is suyūṭī(ادبیات)

طبسی ، محمود بن غلام علی ، ق 12 قمری
tabasī, mahmūd ebn-e qolām ‘alī (- 18c)


شرح شواهد البهجه المرضیه = شرح شواهد السیوطی | š.-u šawāhid-il bahjat-il marḍīyya = š.-u šawāhid-is suyūṭī(ادبیات)

طبسی ، محمود بن غلام علی ، ق 12 قمری
tabasī, mahmūd ebn-e qolām ‘alī (- 18c)


شرح شواهد البهجه المرضیه | š.-u šawāhid-il-bahjat-il-marḍīyya(ادبیات)شرح شواهد البهجه المرضیه | š.-u šawāhid-il-bahjat-il-marḍīyya(ادبیات)شرح شواهد البهجه المرضیه | š.-u šawāhid-il bahjat-il-marḍīyya(ادبیات)

سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، 849 - 911 قمری
soyūtī, ‘abd-or-rahmān ebn-e abī-bakr (1446 - 1506)


شواهد البهجه المرضیه | šawāhid-ul bahja-til marḍīyya(ادبیات)شرح شواهد ابن الناظم | š.-u šawāhid-i ibn-in-nāẓim(ادبیات)شرح شواهد ضوء الدره | š.-u šawāhid-i ḍaw’-id durra(ادبیات)

کمال بن علی بن اسحاق
kamāl ebn-e ‘alī ebn-e eshāq