شرح قصیده البرده = شرح الکواکب الدریه | š.-u qaṣīdat-il-burda = š.-ul-kawākib-id-durrīyya(ادبیات)شرح قصیده البرده = شرح الکواکب الدریه | š.-u qaṣīdat-il-burda = š.-ul-kawākib-id-durrīyya(ادبیات)شرح قصیده البرده = شرح الکواکب الدریه | š.-u qaṣīdat-il-burda = š.-ul-kawākib-id-durrīyya(ادبیات)شرح قصیده البرده = شرح الکواکب الدریه | š.-u qaṣīdat-il-burda = š.-ul-kawākib-id-durrīyya(ادبیات)

خطیب ، محمد بن حسین
xatīb, mohammad ebn-e hoseyn


شرح قصیده البرده = شرح الکواکب الدریه | š.-u qaṣīdat-il-burda = š.-ul-kawākib-id-durrīyya(ادبیات)

ابوشامه ، عبدالرحمن بن اسماعیل ، 599 - 665 قمری
abū-šāme, ‘abd-or-rahmān ebn-e esmā‘īl (1203 - 1267)


شرح قصیده البرده = شرح الکواکب الدریه | š.-u qaṣīdat-il-burda = š.-ul-kawākib-id-durrīyya(ادبیات)

شیخ زاده ، محمد بن مصطفی ، - 950 ؟ قمری
šayx-zāde, mohammad ebn-e mostafā (- 1544)


شرح قصیده البرده = شرح الکواکب الدریه | š.-u qaṣīdat-il-burda = š.-ul-kawākib-id-durrīyya(ادبیات)

شیخ زاده ، محمد بن مصطفی ، - 950 ؟ قمری
šayx-zāde, mohammad ebn-e mostafā (- 1544)


طیب الحبیب (منتخب ) = شرح قصیده البرده = شرح الکواکب الدریه | ṭayyib-ūl ḥabīb (mn.) = š.-u qaṣīdat-ul burda = š.-ul kawākib-ud durrīyya(ادبیات)

محمد بن عبداالله بن محمود، ق 9 قمری
mohammad ebn-e ‘abd-ol-lāh ebn-e mahmūd (- 15c)


الکواکب الدریه فی مدح خیر البریه = قصیده البرده = قصیده برده = برده میمیه | al-kawākib-ud durrīyya fī madḥ-i xayr-il barīyya = qasīdat-ul burda = qasīda-ye borde = borde-ye mīmīyye(شعر)

بوصیری ، محمد بن سعید، 608 - 696 قمری
būsīrī, mohammad ebn-e sa‘īd (1212 - 1297)


الکواکب الدریه فی مدح خیر البریه = قصیده البرده = قصیده برده = برده میمیه | al-kawākib-ud durrīyya fī madḥ-i xayr-il barīyya = qasīdat-ul burda = qasīda-ye borde = borde-ye mīmīyye(شعر)

بوصیری ، محمد بن سعید، 608 - 696 قمری
būsīrī, mohammad ebn-e sa‘īd (1212 - 1297)