شرح نهج البلاغه | š.-u nahj-il-balāġa(شرح حدیث)

ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبه االله،586 - 655 قمری
ebn-e abe-l-hadīd, ‘abd-ol-hamīd ebn-e hebat-ol-lāh (1191 - 1258)


شرح نهج البلاغه | š.-u nahj-il-balāġa(شرح حدیث)

ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبه االله،586 - 655 قمری
ebn-e abe-l-hadīd, ‘abd-ol-hamīd ebn-e hebat-ol-lāh (1191 - 1258)


شرح نهج البلاغه | š.-u nahj-il-balāġa(شرح حدیث)

عتایقی ، عبدالرحمن بن محمد، 699 - 790 ؟ قمری
‘atāyeqī, ‘abd-or-rahmān ebn-e mohammad (1300 - 1389)


شرح نهج البلاغه | š.-u nahj-il-balāġa(شرح حدیث)

ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبه االله،586 - 655 قمری
ebn-e abe-l-hadīd, ‘abd-ol-hamīd ebn-e hebat-ol-lāh (1191 - 1258)


شرح نهج البلاغه | š.-u nahj-il-balāġa(شرح حدیث)

ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبه االله،586 - 655 قمری
ebn-e abe-l-hadīd, ‘abd-ol-hamīd ebn-e hebat-ol-lāh (1191 - 1258)


شرح نهج البلاغه | š.-u nahj-il-balāġa(شرح حدیث)

ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبه االله،586 - 655 قمری
ebn-e abe-l-hadīd, ‘abd-ol-hamīd ebn-e hebat-ol-lāh (1191 - 1258)


شرح نهج البلاغه | š.-u nahj-il-balāġa(شرح حدیث)

عتایقی ، عبدالرحمن بن محمد، 699 - 790 ؟ قمری
‘atāyeqī, ‘abd-or-rahmān ebn-e mohammad (1300 - 1389)


شرح نهج البلاغه | š.-u nahj-il-balāġa(شرح حدیث)

ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبه االله،586 - 655 قمری
ebn-e abe-l-hadīd, ‘abd-ol-hamīd ebn-e hebat-ol-lāh (1191 - 1258)


شرح نهج البلاغه | š.-u nahj-il-balāġa(شرح حدیث)

ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبه االله،586 - 655 قمری
ebn-e abe-l-hadīd, ‘abd-ol-hamīd ebn-e hebat-ol-lāh (1191 - 1258)


انوار الفصاحه و اسرار البلاغه (البراعه ) فی شرح نهج البلاغه = اسرار البراعه و انوار الفصاحه | anwār-ul faṣāḥa wa asrār-ul balāġa (al-barā‘a) fī š.-i nahj-ul balāġa = asrār-ul barā‘a wa anwār-ul faṣāḥa(شرح حدیث)

نظام الدین گیلانی ، احمد بن علی ، - قرن 11ق
nezām-od dīn-e gīlānī , ahmad-e bn-e ‘alī (- 17c)