شرح نظم الدرر = شرح قصیده تائیه ابن فارض | š.-u naẓm-id-durar = š.-u qaṣīdat-i tā’īyyat-i ibn-i fāriḍ(عرفان و تصوف)شرح نظم الدرر = شرح قصیده تائیه ابن فارض | š.-u naẓm-id-durar = š.-u qaṣīdat-i tā’īyyat-i ibn-i fāriḍ(عرفان و تصوف)القصیده التائیه = نظم السلوک = نظم الدرر = التائیه فی التصوف | al-qaṣīdat-ut tā’īya = naẓm-us sulūk = naẓm-ud durar = at-tā’īya fi-t taṣawwuf(عرفان و تصوف ، شعر)

ابن فارض ، عمر بن علی ، 576 - 632 قمری
ebn-e fārez, ‘omar ebn-e ‘alī (1181 - 1235)


القصیده التائیه = نظم السلوک = نظم الدرر = التائیه فی التصوف | al-qaṣīdat-ut tā’īya = naẓm-us sulūk = naẓm-ud durar = at-tā’īya fi-t taṣawwuf(عرفان و تصوف ، شعر)

ابن فارض ، عمر بن علی ، 576 - 632 قمری
ebn-e fārez, ‘omar ebn-e ‘alī (1181 - 1235)


قصیده برده (ترجمه نظم و نثر) | qasīdat-u burda (t. nazm va nasr)(ادبیات)نظم المثلث القطرب (قصیده فی ) | naẓm-ul muṯallaṯ-il quṭrub (qaṣīdat-un fī)(لغت)

ادیب وراق ، ابوالقاسم
adīb-e varrāq, ab-ol-qāsem


در الفرید فی معرفه مراتب التوحید = درر الفرید | dorr-ol farīd fī ma‘refat-e marāteb-et towhīd = dorar-ol farīd(عرفان و تصوف)

شمس مغربی ، محمد شیرین ، 750؟ - 809 قمری
šams-e maqrebī, mohammad šīrīn (1350 - 1407)


الالفیه فی سیره النبی = الدرر السنیه فی نظم السیره الزکیه | al-alfīya fī sīrat-in nabī = ad-durar-us sanīyya fī naẓm- is sīrat-iz zakīyya(شعر، تاریخ پیامبراکرم (ص ))

عراقی ، عبدالرحیم بن حسین ، 725 - 806 قمری
(1326-1404)


دیوان فرید | d.-e farīd(شعر)

فرید
farīd


القصیده الرجعیه = القصیده الطنطرانیه = قصیده لامیه | al-qaṣīdat-ur rij‘īya = al-qaṣīdat-uṭṭanṭarānīya = qaṣīdat-un lāmīya(شعر)

طنطرانی ، احمد بن عبدالرزاق ، ق 5 قمری
tantarānī, ahmad ebn-e ‘abd-or-razzāq (- 11c)