الدره فی المنطق = ترجمه صغری فی المنطق = الغره الغراء = الغره فی المنطق | ad-durra fi-l manṭiq = t.-u ṣuġrā fi-l manṭiq = al-ġurrat- ul ġarrā’ = al-ġurra fi-l manṭiq(منطق)

جرجانی ، محمد بن علی ، - 838 قمری
jorjānī, mohammad ebn-e ‘alī (- 1435)


الدره فی المنطق = ترجمه صغری فی المنطق = الغره الغراء = الغره فی المنطق | ad-durra fi-l manṭiq = t.-u ṣuġrā fi-l manṭiq = al-ġurrat- ul ġarrā’ = al-ġurra fi-l manṭiq(منطق)

جرجانی ، محمد بن علی ، - 838 قمری
jorjānī, mohammad ebn-e ‘alī (- 1435)


التنقیح = اللمعات المشرقیه = تعلیقه فی المنطق = التنقیه = نقد المنطق | at-tanqīḥ = al-luma‘āt-ul mašriqīyya = ta‘līqat-un fi-l manṭiq = at-tanqīya = naqd-ul manṭiq(منطق)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)


التوطئه فی المنطق = صناعه المنطق | at-tawṭi’a fi-l manṭiq = ṣinā‘at-ul manṭiq(منطق)

فارابی ، محمد بن محمد، 260؟ - 339 قمری
fārābī, mohammad ebn-e mohammad (875 - 951)


حاشیه تهذیب المنطق = شرح تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u tahḏīb-il manṭiq = š.-u tahḏīb-il manṭiq(منطق)

عصام الدین اسفراینی ، ابراهیم بن محمد، 873 - 951 ؟ قمری
‘esām-od-dīn-e esfarāyenī, ebrāhīm ebn-e mohammad (1469 - 1545)


حاشیه تهذیب المنطق = شرح تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u tahḏīb-il manṭiq = š.-u tahḏīb-il manṭiq(منطق)

عصام الدین اسفراینی ، ابراهیم بن محمد، 873 - 951 ؟ قمری
‘esām-od-dīn-e esfarāyenī, ebrāhīm ebn-e mohammad (1469 - 1545)


حاشیه تهذیب المنطق = شرح تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u tahḏīb-il manṭiq = š.-u tahḏīb-il manṭiq(منطق)

عصام الدین اسفراینی ، ابراهیم بن محمد، 873 - 951 ؟ قمری
‘esām-od-dīn-e esfarāyenī, ebrāhīm ebn-e mohammad (1469 - 1545)


حاشیه تهذیب المنطق = شرح تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u tahḏīb-il manṭiq = š.-u tahḏīb-il manṭiq(منطق)

عصام الدین اسفراینی ، ابراهیم بن محمد، 873 - 951 ؟ قمری
‘esām-od-dīn-e esfarāyenī, ebrāhīm ebn-e mohammad (1469 - 1545)


حاشیه تهذیب المنطق = شرح تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u tahḏīb-il manṭiq = š.-u tahḏīb-il manṭiq(منطق)

عصام الدین اسفراینی ، ابراهیم بن محمد، 873 - 951 ؟ قمری
‘esām-od-dīn-e esfarāyenī, ebrāhīm ebn-e mohammad (1469 - 1545)


حاشیه تهذیب المنطق = شرح تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u tahḏīb-il manṭiq = š.-u tahḏīb-il manṭiq(منطق)

عصام الدین اسفراینی ، ابراهیم بن محمد، 873 - 951 ؟ قمری
‘esām-od-dīn-e esfarāyenī, ebrāhīm ebn-e mohammad (1469 - 1545)