شرح حدیث عمران الصابی | š.-u ḥadīṯ-i ‘imrān-iṣ-ṣābī(شرح حدیث)

قائنی اصفهانی ، خلیل بن محمد اشرف ، - 1136 قمری
qā’enī esfahānī, xalīl ebn-e mohammad ašraf (- 1724)


شرح حدیث عمران الصابی | š.-u ḥadīṯ-i ‘imrān-iṣ-ṣābī(شرح حدیث)

قائنی اصفهانی ، خلیل بن محمد اشرف ، - 1136 قمری
qā’enī esfahānī, xalīl ebn-e mohammad ašraf (- 1724)


شرح حدیث عمران الصابی | š.-u ḥadīṯ-i ‘imrān-iṣ-ṣābī(شرح حدیث)

حسینی نائینی ، محمد بن محمد باقر، 1080؟ - 1140؟ قمری
hoseynī nā’īnī, mohammad ebn-e mohammad bāqer (1670 - 1728)


دیوان السبعی | d.-us sab‘ī(شعر)

سبعی ، احمد بن محمد، ق 9 قمری
sab‘ī, ahmad ebn-e mohammad ( - 15c)


رسائل الصابی = منشات و مکاتیب | rasā’il-uṣ-ṣābī = mnša’āt wa makātīb(ادبیات)

صابی ، ابراهیم بن هلال ، 313؟ - 384 قمری
Sābī, ebrāhīm-e-bn-e helāl (926 - 995)


حدیث البساط (ترجمه ) = حدیث الغمامه = حدیث السحابه | hadīṯ-ul basāṭ (t.) = hadīṯ-ul ġamāma = hadīṯ-us saḥāba(حدیث)

فصیح تبریزی ، محمد
fasīh-e tabrīzī, mohammad


تفسیر سوره آل عمران | tafsīr-u sūrat-i āl-i ‘imrān(تفسیر)المجمع السابع فی خلاصه معرفه اصول الدین | majma‘-us sābi‘ fī xulāṣat-i ma‘rifat-i usūl-id dīn(کلام و اعتقادات)شرح حدیث عمران الصابی | š.-e hadīs-e ‘emrān-es-sābī(شرح حدیث)خلاصه الخلاصه = علم الحدیث = علوم الحدیث = الخلاصه فی اصول الحدیث = شرح الخلاصه فی اصول الحدیث = درایه الحدیث | xulāṣat-ul xulāṣa = ‘ilm-ul ḥadīṯ = ‘ulūm-ul ḥadīṯ = al- xulāṣa fī usūl-il ḥadīṯ(درایه)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)