شرح زیارت مفجعه | š.-e zīyārat-e mofje‘e(دعا)زیارات = زیارت نامه | zīyārāt = zīyārat-nāme(زیارات)زیارات = زیارت نامه | zīyārāt = zīyārat-nāme(زیارات)زیارات = زیارت نامه | zīyārāt = zīyārat-nāme(زیارات)زیارات = زیارت نامه | zīyārāt = zīyārat-nāme(زیارات)زیارات = زیارت نامه | zīyārāt = zīyārat-nāme(زیارات)کامل الزیاره = کامل الزیارات = جامع الزیاره = کتاب الزیارات | kāmil-uz zīyāra = kāmil-uz zīyārāt = jāmi‘-uz zīyāra = k.-uz zīyārāt(زیارات)

ابن قولویه ، جعفر بن محمد، - 368 قمری
ebn-e qūlavayh, ja‘far ebn-e mohammad(- 979)


کامل الزیاره = کامل الزیارات = جامع الزیاره = کتاب الزیارات | kāmil-uz zīyāra = kāmil-uz zīyārāt = jāmi‘-uz zīyāra = k.-uz zīyārāt(زیارات)

ابن قولویه ، جعفر بن محمد، - 368 قمری
ebn-e qūlavayh, ja‘far ebn-e mohammad(- 979)


شرح الزیاره الرجبیه | š.-uz-zīyārat-ir-rajabīyya(دعا)الزیاره الجامعه | az-zīyārat-ul-jāmi‘a(زیارات)