شرح قصیده یائیه میر فندرسکی | š.-e qasīde-ye yā’īyya-ye mīr fendereskī(عرفان و تصوف)

خلخالی ، محمد صالح بن محمد سعید، 1095 - 1175 قمری
xalxālī, mohammad sāleh ebn-e mohammad sa‘īd (1684 - 1762)


شرح قصیده یائیه میر فندرسکی | š.-e qasīde-ye yā’īyya-ye mīr fendereskī(عرفان و تصوف)

خلخالی ، محمد صالح بن محمد سعید، 1095 - 1175 قمری
xalxālī, mohammad sāleh ebn-e mohammad sa‘īd (1684 - 1762)


شرح قصیده یائیه میر فندرسکی | š.-e qasīde-ye yā’īyya-ye mīr fendereskī(عرفان و تصوف)

خلخالی ، محمد صالح بن محمد سعید، 1095 - 1175 قمری
xalxālī, mohammad sāleh ebn-e mohammad sa‘īd (1684 - 1762)


شرح قصیده یائیه میر فندرسکی | š.-e qasīde-ye yā’īyya-ye mīr fendereskī(عرفان و تصوف)

خلخالی ، محمد صالح بن محمد سعید، 1095 - 1175 قمری
xalxālī, mohammad sāleh ebn-e mohammad sa‘īd (1684 - 1762)


شرح قصیده یائیه میر فندرسکی | š.-e qasīde-ye yā’īyya-ye mīr fendereskī(عرفان و تصوف)

خلخالی ، محمد صالح بن محمد سعید، 1095 - 1175 قمری
xalxālī, mohammad sāleh ebn-e mohammad sa‘īd (1684 - 1762)


شرح قصیده سریانی = شرح قصیده ربوبیه | š.-e qasīde-ye soryānī = š.-e qasīde-ye robūbīyya(شعر)مشارب الاذواق = شرح قصیده خمریه ابن فارض = شرح قصیده میمیه ابن فارض | mašāreb-ol azvāq = š.-e qasīde-ye xamrīye-ye ebn-e fārez = š.-e qasīde-ye mīmīye-ye ebn-e fārez(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺨﻤﺮﻳﺔ = ﻗﺼﻴﺪﻩ ﻣﻴﻤﻴﻪ؛ ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺽ، ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ (۵۷۶ - ۶۳۲ﻕ) ﻗﺎﺿﻲ ﻧﻮﺭﺍﷲ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴ??

توضیح المطالب | towzīh-ol matāleb(ریاضیات)

فندرسکی استرآبادی ، ابوطالب بن میرزا بیگ ، - 1100 قمری
fendereskī estarābādī, abū-tāleb ebn-e mīrzā beyg (- 1689)


توضیح المطالب | towzīh-ol matāleb(ریاضیات)

فندرسکی استرآبادی ، ابوطالب بن میرزا بیگ ، - 1100 قمری
fendereskī estarābādī, abū-tāleb ebn-e mīrzā beyg (- 1689)


شرح قصیده مشتمل بر اسم اعظم | š.-e qasīde-ye moštamel bar esm-e a‘zam(متفرقه)