شرح قصیده مشتمل بر اسم اعظم | š.-e qasīde-ye moštamel bar esm-e a‘zam(متفرقه)شرح قصیده سریانی = شرح قصیده ربوبیه | š.-e qasīde-ye soryānī = š.-e qasīde-ye robūbīyya(شعر)مشارب الاذواق = شرح قصیده خمریه ابن فارض = شرح قصیده میمیه ابن فارض | mašāreb-ol azvāq = š.-e qasīde-ye xamrīye-ye ebn-e fārez = š.-e qasīde-ye mīmīye-ye ebn-e fārez(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺨﻤﺮﻳﺔ = ﻗﺼﻴﺪﻩ ﻣﻴﻤﻴﻪ؛ ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺽ، ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ (۵۷۶ - ۶۳۲ﻕ) ﻗﺎﺿﻲ ﻧﻮﺭﺍﷲ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴ??

الصرف (منتخب ) | as-sarf (mn.)(صرف)

اعظم السلطنه ، عباس بن محمود
a‘zam-os-sāltane, ‘abbās ebn-e mahmūd


مفتاح الصرف | meftāh-os sarf(صرف)

اعظم السلطنه ، عباس بن محمود
a‘zam-os-sāltane, ‘abbās ebn-e mahmūd


حاشیه الفوائد الضیائیه فی شرح الکافیه | ḥāšīyat-ul fawā’id-iḍ ḍiyā’īya fī š.-il kāfīya(نحو)

سهارنپوری ، عصمه االله بن اعظم ، - 1100 قمری
sahāranpūrī, ‘esmat-ol-lāh ebn-e a‘zam (- 1689)


حاشیه نسبه ارتفاع اعظم الجبال | ḥāšīyat-u nisbat-i irtifā‘-i a‘ẓam-il jībāl(ریاضیات)

حسینی ، موسی بن فضل االله، ق 13 قمری
hoseynī, mūsā-e-bn-e fazl-o-llāh ( - 19c)


شرح قصیده سرسامیه | š.-e qasīde-ye sarsāmīyya(ادبیات)

همدانی ، محمدخان
hamadānī, mohammad-xān


الکنز الافخر و السر الاعظم فی تصریف الحجر المکرم | al-kanz-ul afxar wa-s sirr-ul a‘ẓam fī taṣrīf-il ḥajar-il mukarram(کیمیا)

عراقی ، محمد بن احمد، - 580 ؟ قمری
‘erāqī, mohammad ebn-e ahmad(- 1185)


حفظ الصحه (قصیده ) | hefz-os sehha (qasīde)(طب ، شعر)

یوسفی هروی ، یوسف بن محمد، - 966 قمری
yūsofī heravī, yūsof ebn-e mohammad ( - 1559)