شرح قصیده نونیه = شرح قصیده بال مرصع | š.-e qasīda-ye nūnīyya = š.-e qasīda-ye bāl-e morassa‘(ادبیات)قصیده نونیه = قصیده بال مرصع | qasīda-ye nūnīye = qasīda-ye bāl-e morassa‘(شعر)

فاخر رازی ، ابوالمفاخر، ق 6 قمری
fāxer-e rāzī, abol-mafāxer(- 12c)


قصیده نونیه = قصیده بال مرصع | qasīda-ye nūnīye = qasīda-ye bāl-e morassa‘(شعر)

فاخر رازی ، ابوالمفاخر، ق 6 قمری
fāxer-e rāzī, abol-mafāxer(- 12c)


القصیده الخمریه = قصیده میمیه | al-qaṣīda-tul xamrīyya = qasīda-ye mīmīyye(عرفان و تصوف ، شعر)

ابن فارض ، عمر بن علی ، 576 - 632 قمری
ebn-e fārez, ‘omar ebn-e ‘alī (1181 - 1235)


القصیده الخمریه = قصیده میمیه | al-qaṣīda-tul xamrīyya = qasīda-ye mīmīyye(عرفان و تصوف ، شعر)

ابن فارض ، عمر بن علی ، 576 - 632 قمری
ebn-e fārez, ‘omar ebn-e ‘alī (1181 - 1235)


القصیده التائیه (ترجمه ) | al-qaṣīda-tut tā’īyyi (t.)(ادبیات)قصیده البرده (ترجمه وشرح ) | qaṣīda-tul burda (t. wa s.)(ادبیات)القصیده العینیه الحمیریه (با ترجمه ) | al-qaṣīda-tul ‘aynīyya-tul ḥimyarīyya (bā t.)(شعر، ادبیات)القصیده العینیه الحمیریه (با ترجمه ) | al-qaṣīda-tul ‘aynīyya-tul ḥimyarīyya (bā t.)(شعر، ادبیات)القصیده العینیه الحمیریه (با ترجمه ) | al-qaṣīda-tul ‘aynīyya-tul ḥimyarīyya (bā t.)(شعر، ادبیات)