شرح حدیث عمران الصابی | š.-e hadīs-e ‘emrān-es-sābī(شرح حدیث)دیوان السبعی | d.-us sab‘ī(شعر)

سبعی ، احمد بن محمد، ق 9 قمری
sab‘ī, ahmad ebn-e mohammad ( - 15c)


رسائل الصابی = منشات و مکاتیب | rasā’il-uṣ-ṣābī = mnša’āt wa makātīb(ادبیات)

صابی ، ابراهیم بن هلال ، 313؟ - 384 قمری
Sābī, ebrāhīm-e-bn-e helāl (926 - 995)


شرح اربعون حدیثا = چهل حدیث = اربعین حدیث | š.-e arba‘ūn hadīsā = čehel hadīs = arba‘īn hadīs(شرح حدیث)شرح اربعون حدیثا = چهل حدیث = اربعین حدیث | š.-e arba‘ūn hadīsā = čehel hadīs = arba‘īn hadīs(شرح حدیث)حدیث (ترجمه یک حدیث ) | hadīs (t.-ye yek hadīs)(شرح حدیث)

میرزای قمی ، ابوالقاسم بن محمد حسن ، 1151 - 1231 قمری
mīrzā-ye qomī, ab-ol-qāsem ebn-e mohammad hasan (1739 - 1816)


الاربعون حدیثا = اربعین حدیث = چهل حدیث | al-arba‘ūn-a ḥadīṯā = arba‘īn hadīs = čehel hadīs(حدیث)

عاملی ، حسین بن عبدالصمد، 918 - 984 قمری
‘āmelī, hoseyn ebn-e ‘abd-os-samad (1513 - 1577)


الاربعون حدیثا = اربعین حدیث = چهل حدیث | al-arba‘ūn-a ḥadīṯā = arba‘īn hadīs = čehel hadīs(حدیث)

عاملی ، حسین بن عبدالصمد، 918 - 984 قمری
‘āmelī, hoseyn ebn-e ‘abd-os-samad (1513 - 1577)


الاربعون حدیثا = اربعین حدیث = چهل حدیث | al-arba‘ūn-a ḥadīṯā = arba‘īn hadīs = čehel hadīs(حدیث)

عاملی ، حسین بن عبدالصمد، 918 - 984 قمری
‘āmelī, hoseyn ebn-e ‘abd-os-samad (1513 - 1577)


المجمع السابع فی خلاصه معرفه اصول الدین | majma‘-us sābi‘ fī xulāṣat-i ma‘rifat-i usūl-id dīn(کلام و اعتقادات)