شرح بیست باب در معرفت تقویم = شرح بیست باب بیرجندی | š.-e bīst bāb dar ma‘refat-e taqvīm = š.-e bīst bāb-e bīrjandī(هیئت)

گنابادی ، مظفر بن محمد قاسم ، 970؟ - 1031 ؟ قمری
gonābādī, mozaffar ebn-e mohammad qāsem (1563 - 1622)


شرح بیست باب در معرفت تقویم = شرح بیست باب بیرجندی | š.-e bīst bāb dar ma‘refat-e taqvīm = š.-e bīst bāb-e bīrjandī(هیئت)

گنابادی ، مظفر بن محمد قاسم ، 970؟ - 1031 ؟ قمری
gonābādī, mozaffar ebn-e mohammad qāsem (1563 - 1622)


شرح بیست باب در معرفت تقویم = شرح بیست باب بیرجندی | š.-e bīst bāb dar ma‘refat-e taqvīm = š.-e bīst bāb-e bīrjandī(هیئت)

گنابادی ، مظفر بن محمد قاسم ، 970؟ - 1031 ؟ قمری
gonābādī, mozaffar ebn-e mohammad qāsem (1563 - 1622)


شرح بیست باب در معرفت تقویم = شرح بیست باب بیرجندی | š.-e bīst bāb dar ma‘refat-e taqvīm = š.-e bīst bāb-e bīrjandī(هیئت)

گنابادی ، مظفر بن محمد قاسم ، 970؟ - 1031 ؟ قمری
gonābādī, mozaffar ebn-e mohammad qāsem (1563 - 1622)


بیست و پنج باب | bīst va panj bāb(هیئت)شرح بیست باب | š.-e bīst bāb(اسطرلاب)

بیرجندی ، عبدالعلی بن محمد، - 934 قمری
bīrjandī, ‘abd-ol-‘alī ebn-e mohammad (- 1528)


شرح بیست باب | š.-e bīst bāb(اسطرلاب)

بیرجندی ، عبدالعلی بن محمد، - 934 قمری
bīrjandī, ‘abd-ol-‘alī ebn-e mohammad (- 1528)


شرح بیست باب | š.-e bīst bāb(اسطرلاب)

بیرجندی ، عبدالعلی بن محمد، - 934 قمری
bīrjandī, ‘abd-ol-‘alī ebn-e mohammad (- 1528)


شرح بیست باب | š.-e bīst bāb(اسطرلاب)

بیرجندی ، عبدالعلی بن محمد، - 934 قمری
bīrjandī, ‘abd-ol-‘alī ebn-e mohammad (- 1528)


فالنامه صد و بیست و چهار هزار انبیاء | fāl-nāme-ye sd va bīst va čahār hezār anbīyā’(فالگیری)