روزنامه = ساعت نامه = مختصر نامه | rūznāme = sā‘at-nāme = moxtasar-nāme(هیئت)

ابومعشر فلکی ، جعفر بن محمد، 172 - 272 قمری
abū-ma‘šar-e falakī, ja‘far ebn-e mohammad (789 - 886)


مقالات روزنامه رعد | maqālāt-e rūznāme-ye ra‘d(متفرقه)اقسام ساعات | aqsām-e sā‘āt()

محمد طاهر، ق 13 قمری
mohammad tāher (-19c)


جمع مختصر = مختصر وحیدی | jam‘-e moxtasar = moxtasar-e vahīdī(عروض و قافیه)

وحیدی تبریزی ، ق 9 قمری
vahīdī tabrīzī (- 15c)


جمع مختصر = مختصر وحیدی | jam‘-e moxtasar = moxtasar-e vahīdī(عروض و قافیه)

وحیدی تبریزی ، ق 9 قمری
vahīdī tabrīzī (- 15c)


اخبار روزنامه تایمس (ترجمه ) | axbār-e rūznāme-ye tāyms (t.)(روزنامه)معیار الساعات | me‘yār-os sā‘āt(هیئت ، علوم غریبه)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


معیار الساعات | me‘yār-os sā‘āt(هیئت ، علوم غریبه)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


غنیه الانام فی معرفه الساعات و الایام = من لا یحضره التقویم | ġunyat-ul anām fī ma‘rifat-is sā‘āt wa-l ayyām = man lā-yaḥḍar-u-hu-t taqwīm(تقویم ، پیشگویی)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


مختصر الشجاعه | moxtasar-oš šojā‘a(شعر)