رونوشت وقف نامه | rūnevešt-e vaqf-nāma(اسناد)ره انجام نامه = انشاء نامه | rah-e anjām nāma = enšā’ nāma(فلسفه)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn (- 1269)


ره انجام نامه = انشاء نامه | rah-e anjām nāma = enšā’ nāma(فلسفه)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn (- 1269)


وقفنامه | vaqf-nāme(اسناد)وقف و وصل | vaqf va vasl(تجوید)وقفنامه | vaqf-nāme(اسناد)

خوئی ، ابراهیم ، - 1324 قمری
xū’ī,ebrāhīm ( - 1906)


وقفنامه | vaqf-nāme(اسناد)

عباس صفوی ، شاه ایران ، 978 - 1038 قمری
‘abbās-e safavī, šāh-e īrān (1571 - 1629)


وقف (منظومه ) = تجوید منظوم | vaqf (mnz.) = tajvīd-e manzūm(شعر، تجوید)وقفنامه | vaqf-nāme(اسناد)

دنبلی خوئی ، ابراهیم بن حسین ، 1247 - 1325 قمری
dombalī-ye xūīī, ebrāhīm ebn-e hoseyn (1832 - 1907)


جام گیتی نما | jām-e gītī-namā(متفرقه)