روح و جسم و موت | rūh va jesm va mowt(کلام و اعتقادات)منافع موت | manāfe‘-e mowt(فلسفه)

نظام الدین گیلانی ، احمد بن علی ، ق 11 قمری
nezām-od dīn-e gīlānī, ahmad ebn-e ‘alī(- 17c)


حکمه الموت | hekmat-ol mowt(فلسفه ، عرفان و تصوف)

؟ ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)